Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu


Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18) i člana 2. stav (2) i člana 8. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu VM broj 120/18 od 25.06.2018. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu
Predmet javnog konkursa
Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 8) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" (Okvirni program EU za naučna istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja - Program COST; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehnički oblasti - Program EUREKA), koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine(u daljem tekstu: Ministarstvo).
Sredstva
Sredstva za tekući grant "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2018. godinu. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.
Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava imaju:
- registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi)
- neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, COST i EUREKA.
Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizička lica, s tim da se sredstva doznačavaju putem matične naučnoistraživačke institucije.
Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZONT 2020, COST i EUREKA. 
Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za  2015., 2016. i 2017. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2018. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.
Izuzeće
Ukoliko je podnosilac projekta u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.
Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.
Namjena sredstava
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:
- Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020;
- Podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;
- Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;
- Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća Bosne i Hercegovine u programu HORIZONT 2020;
- Podršku radu EURAXESS centra.
Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.
Fizička lica iz odobrenih sredstava ne mogu sebi isplaćivati plaće niti plaćati poreze i doprinose po osnovu ličnih primanja.
Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat i nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).
Projekti sa kojima se aplicira mogu biti i dvogodišnji.
Prilikom razmatranja podnesenih projekata vrednovaće se:
1. kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, i to kroz:
- dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, te programima COST i EUREKA,
- aktualnost teme istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,
- učestvovanje aplikanata u troškovima realizacije projekta,
- podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,
- mogućnost primjene rezultata na više korisnika,
- broj partnerstava ostvarenih sa partnerima iz drugih zemalja u okviru projekta.
- finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,
- održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,
- izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih ili indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom,
- troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.
2. Vrednovanje projekata vršiće se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima a koji obuhvataju:
- tematske kriterije,
- finansijske i operativne kapacitete aplikanta,
- relevantnost projekta,
- efektivnost i izvodljivost aktivnosti,
- održivost aktivnosti i ciljeva, te
- budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.
Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:
- aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Aplikacioni obrazac mora biti popunjen na računaru, u suprotnom će se smatrati neurednim i neće se uzeti u razmatranje,
- finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Obrazac za budžet mora biti popunjen na računaru, u suprotnom će se smatrati neurednim i neće se uzeti u razmatranje.U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,
- izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca,
- statut, samo za institute, udruženja i fondacije, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut,
- uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj),
- rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku,
- zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine),
- subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava,
- kopiju godišnjeg obračuna o poslovanju podnosioca projekta za 2017. godinu, ovjerenu od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA),
- izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta,
- CD na kojem je snimljena dokumentacija iz tač. a) i b),
- ukoliko podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen Odlukom o kriterijima, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ukoliko se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnosioci projekta će se uzeti u razmatranje, kao izuzetak.
Podnosilac čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZONT 2020, uz gore navedenu dokumentaciju, obavezno dostavlja i kopiju ugovora zaključenog između nadležnog organa EU i konzorcijuma, u čiji sastav ulazi i podnosilac projekta.
Podnosilac čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa COST i EUREKA, a za čiju podršku se traže sredstva, obavezno dostavlja dokaz o potvrdi učešća u realizaciji odobrenog projekta.
Podnosilac projekta za dodjelu sredstava subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive unutar programa HORIZONT 2020, COST i EUREKA, a kojima se dodjele sredstva, dužni su odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.
Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redosljedom kako je to gore navedeno, ISLjUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:
"Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta:
"Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 " za 2018. godinu,
Ministarstvo civilnih poslova,
Trg BiH 1,
71 000 Sarajevo".
Konkurs je otvoren do 17.09. 2018. godine
Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje.
 
Ostale napomene:
Sa subjektima kojima su odobrena sredstva Odlukom o dodjeli sredstava, Ministarstvo zaključuje Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 " za 2018. godinu.
Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju (e-meilom i telefonski) o Odluci Vijeća ministara BiH iz člana 10. stava (9) Odluke o kriterijima i odobrenim sredstvima, te se od istih traži da prije zaključivanja ugovora dostave:
a) revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom.
b) obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta  i isti se unose u ugovor.
Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslovepropisane Ugovorom, gubi pravo na korištenje sredstava.
U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno finansijskim dokazima.
Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodjeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.
Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5), Obrascu za finansijski izvještaj (prilog 6) i Obrascu za statistički izvještaj (Prilog 7), a koji su sastavni dio Odluke o kriterijima.
 
Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 25.000,00 KM i više dužni su angažirati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje će se od revizora zahtjevati da provede "Procedure verifikacije troškova projekta" i dostavi "Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings". Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.
Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o dodjeli sredstava, korisnici sredstava će biti obavješteni o Odluci i dodijeljenim sredstvima a Odluka o dodijeli sredstava se objavljuje na web stranici Ministarstva i u "Službenom glasniku BiH".
Subjekti koji ne budu zadovoljavali administrativno-tehničke kriterije će biti obaviješteni o razlozima neispunjavanja istih, kao i subjekti koji nakon evaluacije pristiglih projekata budu imali manje od 55 bodova, i to pisanim putem nakon što Vijeće ministara BiH donese odluku o dodjeli sredstava.
Više na:
 
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.