Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Komunalne takse 

Komunalne takse se plaćaju za korišćenje prava, predmeta i usluga koji su utvrđeni Tarifom komunalnih taksa (u daljem tekstu: "Tarifa") koja je sastavni dio ove Odluke, u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama.
 
Na području Grada Bijeljina utvrđuju se komunalne takse za:
a)   korišćenje  prostora  na  javnim  površinama,  osim  u  svrhu  prodaje štampe, knjiga i publikacija
b)   isticanje reklama  na  javnim  i  drugim  površinama, osim  reklamnih panoa i bildborda pored magistralnih i regionalnih puteva
v)   korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom Skupštine grada
g)   isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.
 
Pored oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi utvrđenim Zakonom o komunalnim taksama, od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, oslobađaju se preduzetnici u svojstvu samostalnog zanimanja koji su stekli status starih zanata.
 
Od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, oslobađaju se obveznici koji obavljaju niskoakumulativne djelatnosti – neprofitna udruženja i fondacije i slični oblici organizovanja, udruženja građana, strukovna udruženja, sindikalne organizacije, NVO, sportski klubovi, kulturno – umjetnička društva i zajednice etažnih vlasnika.
 
Zahtjev za oslobađanje komunalne takse za isticanje poslovnog imena iz stava 1. ovog člana, podnosi se nadležnom Odjeljenju za privredu Gradske uprave Grada Bijeljina, prije isteka roka za prijavljivanje, odnosno plaćanje taksene obaveze.
 
Nadležno odjeljenje donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja takse i dostavlja ga Poreskoj upravi Republike Srpske, Područna jedinica Bijeljina.
 
Naplatu komunalne takse za korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila i njihovih prikolica, na mjestima određenim od strane nadležnog organa, vrši ovlašćeno pravno lice u skladu sa Odlukom o parkiranju u Gradu Bijeljina.
 
Naplaćena komunalna taksa iz stava 1. ovog člana namijenjena je za zajedničku komunalnu potrošnju.
 
Organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Bijeljina nadležna za komunalne poslove pojedinačnim rješenjem utvrđuje obavezu plaćanja komunalne takse iz člana 3. tačke od a) do v) ove Odluke, u skladu sa zakonom i Tarifom.
 
Postupak utvrđivanja, kontrole i naplate komunalne takse iz člana 3. tačka g) ove Odluke, sprovodi se u skladu sa propisima o poreskom postupku.
 
Gradskom zanatsko-preduzetničkom udruženju izdvaja se 1,5% od naplaćenog iznosa na ime komunalnih taksi za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.
 
Cjelokupan tekst Odluke o komunalnim taksama možete pogledati u dokumentu ispod.