Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Resursi

LjUDSKI RESURSI


U gradu Bijeljini živi oko 115.000 stanovnika, od čega je na užem urbanom području nastanjeno oko 45.000 stanovnika. Zahvaljujući ulaganju u obrazovanje, prije svega visoko, stanovništvo Semberije se podmlađuje, a sve je bolja i obrazovna struktura stanovništva, s obzirom da veliki broj mladih visokoobrazovanih stručnjaka nakon završetka studija ostaje da živi u Bijeljini. Takođe, svake godine u Bijeljinu i okolna naselja se doseli preko hiljadu stanovnika, što dodatno obogaćuje ponudu radne snage i stvara veće tržište za plasman roba i usluga. U 2020. godini prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja iznosila je 885 konvertibilnih maraka. Iste godine bilo je zaposleno 23.841 stanovnika Grada.

Institucije za visoko obrazovanje i srednje škole

Ukupan broj studenata/učenika u školskoj 2021/2022 godini:
 
Učenici u srednjim školama 3.503
Studenti na univerzitetima  

Na području grada Bijeljina djeluje 6 srednjih škola i 6 univerziteta sa 23 fakulteta.

Pregled obrazovnih smjerova u srednjim školama na području Grada Bijeljina:
 

Smjer Broj učenika
Poljoprivreda, prehrana i medicina 957
Elektro i mašinski tehničar 1.019
Klasično obrazovanje, socijalni i lingvistički smjer, informacione tehnologije 704
Ekonomska škola 558
Geodezija i građevinarstvo, trgovina i pravo 265

 

Pregled obrazovnih smjerova u fakultetima na području Grada Bijeljina:
 

Fakulteti Broj studenata
Ekonomija  
Pravo, informacione tehnologije, anglistika, ekonomija, poreski sistem, umjetnost  
Nastavnik i vaspitač  
Farmacija, medicinska njega, psihologija, poljoprivreda  

 

Prema evidenciji Biroa za zapošljavanje, aktivna ponuda radne snage u 2020. godini iznosila je 9.247 nezaposlenih.

GEOTERMALNA ENERGIJA


 
Područje Grada Bijeljina do sada nije bilo predmet namjenskih geotermalnih istraživanja. Zbog toga su podaci o geotermalnim karakteristikama ovog područja dobijeni na osnovu analize i reinterpretacije rezultata drugih vrsta relevantnih geoloških istraživanja, kao i na osnovu analize sastava, debljine i razvoja zemljine kore ovog i susjednih delova bivše Jugoslavije.

Osnovni indikatori geotermalnih karakteristika bilo kojeg terena zavise od sljedećih faktora: debljina i sastav zemljine kore, debljina litosfere, starost tektonske aktivnosti, starost i vrsta magmatskih procesa, sadržaj radiohenih elemenata u stijenama, neotektonska kretanja, seizmičnost, hidrogeološke karakteristike terena, itd. Svi ovi faktori postoje i na području Semberije, tako da imaju i određen veći ili manji uticaj na pojedine geotermalne karakteristike, odnosno parametre.

Vrijednost toplotnog toka u Semberiji od 90-110 W/m². Ove vrijednosti su za oko 50-80% veće od prosječne vrijednosti gustine terestričnog toplotnog toka za kontinentalni dio Evrope, koja iznosi oko 60 W/m².

Korisni dokumenti:
  1. Studija - Resursi podzemnih pijaćih voda i geotermalni resursi opštine Bijeljina: potencija i mogućnosti korišćenja
PODZEMNE PIJAĆE VODE


Resurse podzemnih pijaćih voda na teritoriji grada Bijeljina predstavljaju izdanske vode u aluvijalnim, tj. Kvartarnim sedimentima Drine i Save i izdanske vode u pliokvartarnim sedimentima. Zbog veće istraženosti i značaja za vodosnabdevanje najveća pažnja je posvećena aluvijalnim sedimentima Drine i Save.

Na teritoriji grada prisutne su dve značajne izdani: prva, u šljunkovito-peskovitim kolektorima, a druga u peskovitim kolektorima kvartarne i pliopleistocenske starosti.

Vode ove dve izdani koriste se za vodosnabdevanje. Najviše se eksploatiše freatska izdan i iz nje se snabdeva Bijeljina i centralni dio Semberije, a u planu je i vodosnabdevanje Ugljevika.

POLjOPRIVREDNI RESURSI

  • Preko 50.000 ha kvalitetnog obradivog zemljišta;
  • Oko 6.427 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;
  • 300 ha plasteničke proizvodnje povrća;
  • 2.000 ha zemljišta sa sistemom navodnjavanja.

 

Korisni dokumenti:
  1. Poljoprivredni potencijali Bijeljine
SUNČEVA ENERGIJA


Bijeljinu zahvata umjereno-kontinentalna klima sa godišnjom osunčanošću od 1.800 do 1900 časova i umjerenom oblačnošću koja je najveća u januaru, februaru i novembru, a najmanja u junu, julu i septembru. Ljeta su topla, dok su zime većinom umjereno hladne. Jesenje i proljetne temperature su ujednačene. Ljetne apsolutne temperature mogu porasti do 40°C, a zimske apsolutne minimalne mogu pasti i do -35°S. Srednja vrijednost mraznog vazduha iznosi 163 dana i traje od oktobra do aprila. Najviše je padavina u maju i junu, a najmanje u martu i septembru, tako da je prosječni godišnji iznos padavina u periodu 1981–2012. iznosio  785 l/m². U prosjeku snijeg se zadržava 40 dana godišnje. Srednja julska temperatura iznosi 22°S, januarska -1°S, dok je srednja godišnja temperatura 11,7°S. Relativna vlažnost vazduha iznosi 70-80%. Vjetrovi su rijetki i slabi, a kad se pojave pretežno dolaze iz sjevernog i sjeverozapadnog pravca.

Prosječno sunčevo zračenje u zemljama Balkana je za oko 40% veće od evropskog prosjeka. S obzirom da je taj potencijal uglavnom neiskorišćen, u Gradu Bijeljina postoje velike mogućnosti za ulaganje u ovoj oblasti. 

Korisni dokumenti:

  1. Studija izvodljivosti o mogućnostima korišćenja solarne energije za potrebe dobijanja toplotne i električne energije na području Grada Bijeljina i Opštine Bogatić