Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa studenata Fakulteta poslovne ekonomije - studijski program Poslovna informatika

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj.
 
U 2020. godini, Grad Bijeljina je dobio priznanje i proglašen je kao lider (od ukupno 21 JLS) u kategoriji koja se odnosi na uključivanje građana i civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, te se praksa anketiranja nastavlja i u 2021. godini.
 
Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 09.02.2021. do 09.03.2021. godine;
Metod: Elektronski (putem linka);
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa – osam pitanja;
Cilj istraživanja: Učešće građana u procesu donošenja odluka u Gradu Bijeljina i unapređenja života na području Grada sa akcentom na pružanje podrške IT sektoru;
Uzorak: Anketirani su studenti Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina sa smjera Poslovna informatika. Ukupan broj anketiranih studenata 33.