Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Građanskom inicijativom do boljeg kvaliteta života

U cilju učešća što većeg broja građana u donošenju odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta života u Gradu Bijeljina, formirano je Radno tijelo za građanske inicijative, koje čine predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora, kao i predstavnici mladih, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) projekta koji finasira EU, a sprovodi UNDP i Gradska uprava Grada Bijeljina.  Radno tijelo je predložilo tri inicijative, a građani Bijeljine su odlučili koja će biti realizovana.

Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 19.07. do 31.07.2019. godine;
Metod:  Elektronsko popunjavanje anketnog upitnika i anketiranje građana u centru grada;
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa gdje su bile ponuđene tri inicijative;
Anketu sproveo i uradio analizu: Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije;
Cilj istraživanja: Izabrati inicijativu koja će biti realizovana, čime će građani aktivno da učestvuju u procesu donošenja odluka;
Uzorak: 1.225 građana Bijeljine.

Građanskom inicijativom do boljeg kvaliteta života 423.95KB