Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa sa studentima

Razvoj visokoškolskog obrazovanja na području Grada Bijeljina počeo je 1993. godine kada je sa radom počeo Učiteljski fakultet i Viša škola za spoljnu trgovinu. Oblast visokoškolskog obrazovanja regulisana je Zakonom o visokom obrazovanju.
 
U 2009. godini završeni su radovi na izgradnji Centra za visoko obrazovanje i nabavljena je oprema, a nastavne 2010/2011. godine počela je nastava u novom objektu čime je realizovan strateški cilj 4.1.1. iz dokumenta Strategije razvoja opštine Bijeljina do 2015. godine. Stvaraju se uslovi da Bijeljina postane Univerzitetski grad, međutim potrebno je u narednom periodu izgraditi objekte za smještaj studenata.

Grad Bijeljina konkursom dodjeljuje stipendije studentima fakulteta društvenih, prirodnih, tehničkih nauka, medicine, farmacije, stomatologije, veterine, informatike studentima koji su djeca palih boraca i pripadnici manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi ostalih.
Razvoj studentske i univerzitetske infrastrukture ne prati ubrzan razvoj visokog obrazovanja. Evidentan je nedostatak smještajnog kapaciteta za studente, dok postojeći ne odgovaraju standardima studentskog života. Na području grada ne postoji studentski kampus, u čijem sastavu bi se pružala usluga studentske menze, biblioteke sa čitaonicom i objekata za sport, rekreaciju i slobodno vrijeme.

Odlazak mladih i školovanih ljudi predstavlja problem sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, pa tako i Bijeljina, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije odlučio je da sprovede istraživanje kako bi se identifikovali faktori koji utiču na odluku mladih da napuste, odnosno da ostanu u Bijeljini.
Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 19.04. do 27.04.2019.godine;
Metod:  Elektronsko popunjavanje anketnog upitnika;
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa koja se sastojala od grupe pitanja koja su direktno za potrebe i želje mladih;
Anketu sproveo i uradio analizu: Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije;
Cilj istraživanja: Ispitati potrebe mladih ljudi kako bi se kreirala lista aktivnosti i projekata koji planiraju da se realizuju u skladu sa  potrebama studenata;
Uzorak: 100 studenata treće i četvrte godine u Bijeljini.