Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa stanovnika Grada Bijeljina

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj.

U cilju učešća što većeg broja građana u donošenju odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta života u Gradu Bijeljina,  kreirana je anketa koja ima za cilj da građani aktivno doprinose promjenama.
 
Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 21.10.2019. do 02.03.2020. godine;
Metod: Elektronsko (putem linka na sajtu Grada i društvenim mrežama), anketiranje građana koji su koristili usluge šalter-sale i matične službe, anketiranje putem štanda i anketiranje na Sajmu srednjih škola i zanimanja;
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa koja se sastojala od četiri pitanja;
Cilj istraživanja: Učešće građana u procesu donošenja odluka u Gradu Bijeljina;
Uzorak: 2.500 stanovnika Bijeljine.

Analiza rezultata anketiranja stanovnika Grada Bijeljina 474.12KB