Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Resursi podzemnih pijaćih voda i geotermalni resursi Opštine Bijeljina

Ova Studija je izrađena na osnovu ugovora sklopljenog između Opštine Bijeljina kao Naručioca i Rudarsko-geološkog fakulteta (Institut za hidrogeologiju) iz Beograda, kao Izođača. Ugovor je kod Izvođača zaveden pod brojem 1062/1 od 30.06.1994. godine.

Posredan povod za izradu Studije je bila izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana (UP) Bijeljine od strane Jugoslovenskog Instituta za urbanizam i stanovanje iz Beograda (JUGINUS). Neposredan povod za izradu Studije su raniji rezultati geoloških, hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja Semberije. Na osnovu njih je ocjenjeno da je područje Bijeljine, odnosno čitave Semberije, izuzetno povoljno za iznalaženje, eksploataciju i korišćenje geotermalne energije iz prirodnih podzemnih termalnih voda, i da to, svakako, treba imati u vidu prilikom donošenja odluka o izmjenama i dopunama UP-a Bijeljine. Ta, preliminarna ocjena je prvi put iznjeta 1986. godine u Studiji "Preliminarna ocjena energetske potencijalnosti hidrogeotermalnih resursa u mezozojskoj podlozi tercijarnih sedimenata na području Semberije radi njihovog korišćenja za toplifikaciju Bijeljine" (Milivojević & Perić, 1985-1986).

Pored hidrogeotermalnih resursa, područje Opštine je izuzetno bogato hidrogeološkim resursirima u vidu kvalitetnih pijaćih voda u debelim aluvijalnim naslagama Drine i Save, tako da i ovaj geološki resurs zbog njegovog izuzetnog značaja, obuhvaćen prilikom izmjena i dopuna UP-a Bijeljine, odnosno u ovoj Studiji.

Zbog svega toga, ova Studija se sastoji iz dva dijela. U prvom djelu dat je prikaz hidrogeoloških resursa pijaćih "hladnih" voda u aluvijalnim i neogenim sedimentima sa ocjenom mogućnosti eksploatacije i korišćenja, i stepena ugroženosti od zagađivanja. U drugom djelu Studije date su opšte geotermalne karakteristike, geotermalna potencijalnost, mogućnosti i strategija eksploatacije, mogućnosti korišćenja i osnovi eko-menadžmenta geotermalnih resursa, kao i osnovne etape njihovog razvoja.

Studija se sastoji od 183 strana kucanog teksta i 28 grafičkih priloga velikog formata u formi "Strateškog atlasa". Rad na izradi Studije se vršio od jula 1994. godine pa do decembra 1995. godine.