Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Komunalne naknade

Komunalne naknade

Skupština opštine Bijeljina je, na sjednici održanoj 18. maja 2011. godine donijela Odluku o komunalnoj naknadi. Ova Odluka je donijeta na osnovu člana 15. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/95, 18/95 i 51/02). Ovom odlukom su utvrđene obaveze plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, propisane osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade i korišćenje sredstava ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području opštine Bijeljina.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su:- nosioci prava svojine, prava raspolaganja ili prava korištenja (privremenog ili trajnog) na stambenom, poslovnom ili drugom prostoru,- korisnici izgrađenog objekta, sa odobrenjem ili bez odobrenja za građenje, a koji su građevinski završeni i- zakupci kao privremeni korisnici prostora.

(Pod drugim prostorom, u smislu ove Odluke, smatra se garažni prostor, pomoćni prostor, objekti društvenog standarda, kao i dvorišni, gospodarski i slični objekti.)

Osnov za obračun komunalne naknade je jedinica izgrađene korisne površine (m²) za stambeni, poslovni i drugi prostor.

Mjerila za plaćanje komunalne naknade su:- stepen opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje i- planirani obim i kvalitet usluga i održavanje komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Visina komunalne naknade određuje se prema jedinici izgrađene korisne površine stambenog, poslovnog i drugog prostora, u zavisnosti od zone u kojoj se objekat nalazi i stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje i za jedan mjesec iznosi:

Za stambene objekte:

I zona

0,048 KM/m²

II zona

0,042 KM/m²

III zona

0,030 KM/m²

IV zona

0,024 KM/m²

V zona

0,017 KM/m²

VI zona

0,011 KM/m²


Za poslovne objekte:

I zona

0,19 KM/m²

II zona

0,166 KM/m²

III zona

0,142 KM/m²

IV zona

0,095 KM/m²

V zona

0,071 KM/m²

VI zona

0,0355 KM/m²

 

Komunalna naknada za proizvodne objekte i objekte od opšteg društvenog značaja plaća se u visini od 30% od naknade u određenoj zoni predviđenoj za poslovne objekte.

Komunalna naknada za pomoćni prostor u privredi plaća se u visini od 30% od naknade u određenoj zoni predviđenoj za plaćanje za poslovne objekte.

Komunalna naknada za drugi prostor pod kojim se podrazumijevaju pomoćni objekti, garaže i slično plaća se u visini od 50% od naknade u određenoj zoni predviđenoj za plaćanje naknade za stambene objekte.


Sredstva komunalne naknade prikupljaju se i objedinjuju na posebnom računu.

Sredstva komunalne naknade mogu sse koristiti isključivo za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje prema Programu održavanja i modernizacije komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Visinu komunalne naknade svojim rješenjem utvrđuje gradski organ uprave nadležan za stambeno-komunalne poslove.


Način plaćanja komunalne naknade određuje se prema sledećim kriterijumima:

- za ukupni mjesečni iznos po rješenju od 10,00 KM i više plaćanje se vrši do kraja mjeseca za tekući mjesec
- za ukupni mjesečni iznos po rješenju manji od 10,00 KM plaćanje se vrši do kraja kalendarske godine.

Ako je ukupni mjesečni iznos po rješenju manji od 0,45 KM, rješenja se neće dostavljati obveznicima.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju, vršiće se obračun kamate u skladu sa Zakonom, a Grad će svoja potraživanja ostvariti u postupku prinudne naplate i na druge propisane načine.

Protiv rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na osnovu novog Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj124/11). Žalba se podnosi putem Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Bijeljine u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.


Obavezi plaćanja komunalne naknade ne podliježu:

- objekti koji služe fizičkim ili pravnim licima, a nisu sačinjeni od tvrdog materijala,
- objekti koji služe za obavljanje vjerskih obreda i ostala imovina vjerskih zajednica,
- dječiji vrtići i
- lica koja primaju stalnu socijalnu pomoć i korisnici javne kuhinje.


Računi na koje se vrši uplata Komunalne naknade:


- PAVLOVIĆ INTERNACIONAL BANKA: 554-001-00004656-81

NOVA BANKA: 555-001-00002959-16

Vrsta prihoda: 722461

Opština: 005

Budžetska organizacija: 9999999