Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години.


На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 33/14 и 66/18) и члана 5. Правилника о суфинансирању научноистраживачких пројеката ("Службени гласник Републике Српске", бр. 59/15 и 104/17), Министарство науке и технологије расписује конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години.
 
1. Предмет конкурса
Финансијска подршка научноистраживачким пројектима из области основних, примијењених и развојних истраживања на слободну тему по избору пројектног тима.
 
2. Услови учешћа на конкурсу
Приједлоге пројеката могу кандидовати научноистраживачке организације у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (Академија наука и умјетности Републике Српске, високошколске установе, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри).
Приједлози пројеката научноистраживачких организација које нису испуниле своје обавезе проистекле из претходних уговора склопљених са Министарством науке и технологије неће бити узети у обзир приликом одлучивања.
 
3. Критеријуми за избор приједлога пројеката
Елиминаторни критеријуми:
1. Пријава није достављена у року.
2. Достављена је непотпуна и нетачна документација назначена у конкурсу.
3. Није оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте (није достављен финансијски извјештај са одговарајућом финансијском документацијом и наративни извјештај о спровођењу раније одобреног пројекта).
4. Пријавни образац није попуњен у потпуности (недостају кључне информације о пројекту).
5. Научноистраживачка организација није уписана у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије.
6. Није обезбијеђено суфинасирање научноистраживачког пројекта од минимално 20% укупног буџета.
7. Координатор пројекта нема објављене радове у часописима на листама Wеб оф Сциенце (СЦИ-Е, ССЦИ, АХЦИ и ЦПЦИ-С/ЦПЦИ-ССХ), Сцопус, СЦИндекс (М24 или М51) и националним часописима прве категорије из уже научне области за коју се кандидује пројекат.
8. Пројектни тим за извођење истраживања не задовољава услове из члана 10. Правилника (координатор пројекта мора посједовати најмање звање научног сарадника, односно одговорајући степен научно-наставног звања доцента из научне области којој припада пројекат; координатор пројекта мора имати референце о претходном учешћу у најмање једном научноистраживачком пројекту као члан истраживачком тима; поред координатора, на пројекту морају учествовати још најмање један члан тима у научноистраживачком, односно научно-наставном звању и најмање два сарадника у истраживачком звању, односно асистента на факултету; координатор пројекта мора имати пребивалиште у Републици Српској (изузетно, координатор пројекта може бити и члан Академије наука и умјетности Републике Српске који нема пребивалиште у Републици Српској); координатор пројекта у току једне календарске године може бити истовремено пријављен на максимално један приједлог пројекта у својству координатора пројекта и као члан истраживачког тима у максимално једном научноистраживачком пројекту који се суфинансира из буџета Министарства науке и технологије (односи се на пројекте из Програма основних, примијењених и развојних истраживања); један истраживач може бити истовремено пријављен у максимално два научноистраживачка пројекта који се суфинансирају из буџета Министарства науке и технологије.
 
Општи критеријуми
1. Повезаност и упориште у јавним политикама и друштвени значај пројекта;
2. Корисност за циљне групе;
3. Квалитет и структура буџета приједлога пројекта.
 
Посебни критеријуми
1. Научноистраживачка компетентност координатора пројектног тима;
2. Научноистраживачка компетентност чланова истраживачког тима, коју чини просјек збира бодова три водећа члана пројектног тима, изузев координатора;
3. Укљученост младих научноистраживачких кадрова у пројекат;
4. Доказана научноистраживачка сарадња на међународном нивоу кад је у питању приједлог пројекта;
5. Обезбијеђено суфинансирање од стране научноистраживачке институције која пријављује пројекат или других извора суфинасирања.
 
4. Потребна конкурсна документација
1. Попуњен Пријавни образац за суфинансирање пројеката из средстава гранта (прилог 1);
2. Попуњен Образац пројектног приједлога (прилог 2);
3. Попуњен Образац за буџет (прилог 3);
4. Библиографије координатора и чланова пројектног тима у посљедњих пет година (радови морају бити разврстани по категоријама из Правилника);
5. Биографије координатора и чланова пројектног тима (учешће на пројектима, менторства магистарских и докторских радова, учешће на научним скуповима, чланство у страним научним удружењима и асоцијацијама, уређивање тематских зборника, часописа, стране и домаће награде и признања за научни допринос, рецензије радова итд);
6. Доказ о суфинансирању од стране научноистраживачке институције која пријављује пројекат или других извора суфинасирања, са наглашеним износом и процентом суфинансирања;
7. Потврда о пребивалишту за координатора приједлога пројекта;
8. Доказ о учешћу у међународним програмима (уговор, потврда и сл);
9. Увјерење о измиреним порезима и доприносима за запослене у научноистраживачкој организацији (односи се институте).
10. Изјава координатора да је пријављен на максимално једном научноистраживачком пројекату као координатор и на једном пројекту као члан истраживачког тима.
11. Изјава чланова истраживачког тима да су учесници у максимално два научноистраживачка пројекта који се пријављују на конкурс Министарства науке и технологије.
 
НАПОМЕНА: Конкурсну документацију доставити у писаној (папирној) форми и обавезно у електронској форми на ЦД-у, ДВД-у или меморијском стику; у противном пријава неће бити разматрана.
 
5. Финансијска средства планирана за суфинансирање научноистраживачких пројеката
У складу са Финансијским планом Ресора науке, за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години Министарство науке и технологије издвојиће укупно 800.000,00 КМ
Министарство задржава право да измијени предвиђену висину средства за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и технологије у текућој години.
Пријаве приједлога пројеката могу се подносити за једногодишња истраживања. Министарство науке и технологије издвајаће максимално до 30.000,00 КМ на име суфинансирања одобреног приједлога пројекта.
Евалуацијски поступак координише и организује Министарство, а изводи Комисија за избор научноистраживачких пројеката у свакој научној области.
 
6. Упутство о начину преузимања пријавних образаца
Обрасци/прилози бр. 1, 2. и 3. могу се преузети на веб порталу Владе Републике Српске www.владарс.нет, на страници Министарства науке и технологије. Такође, наведени обрасци/прилози се могу преузети и у Министарству науке и технологије, Административни центар Владе Републике Српске, ламела Б, 3. спрат, канцеларија бр. 8.
 
Додатне информације могу се добити на сљедеће бројеве телефона: 051/338-717, 051/338-718.
 
7. Начин, мјесто и вријеме пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс за суфинанирање научноистраживачких пројеката примају се до 31.10.2018. године.
Потребну конкурсну документацију слати поштом на адресу:
Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука
са обавезном назнаком "Пријава на конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години".
Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе Републике Српске, ламела А, приземље).
 
8. Мјесто и начин објављивања резултата конкурса
Министарство ће објавити прелиминарне резултате спроведеног избора научноистраживачких пројеката на својој интернет страници.
 
9. Напомена о статусу непотпуних и неблаговремених пријава
Неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир при спровођењу избора пројеката за суфинансирање. Пријаве пројеката који нису изабрани у изборном поступку, са комплетном конкурсном документацијом, по захтјеву враћају се подносиоцима.
 
Више на:
 
Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице и услове Јавног позива, јер је то једини валидни извор информација. Одсјек за ЛЕР и ЕИ само прослеђује информације, али није одговоран за измјене које донатор може да направи.