Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Infrastruktura

Saobraćajna infrastruktura


DRUMSKI SAOBRAĆAJ
Mrežu saobraćajnica na području Grada Bijeljina čini 90 km magistralnih puteva, 59 km regionalnih puteva i 259 km lokalnih puteva, saobraćajnice-ulice u gradu Bijeljini te oko 1.000 km nekategorisanih puteva. Zbog toga je Bijeljina dobro uvezana sa susjednim opštinama i regijama. Na području opštine Bijeljina veoma su interesantni lokalni putevi, kojih ukupno ima 55 od čega je 203 km sa asfaltnim zastorom i oko 56km sa makadamskim kolovozom. Na taj način je obezbijeđeno da svako selo, odnosno mjesna zajednica ima asfaltni put do centra sela. U zadnjih nekoliko godina vršeno je asfaltiranje nekategorisanih puteva čime su svi veći zaseoci povezani asfaltnim putem. Gradske saobraćajnice čini 221 ulica, od čega je 170 ulica asfaltnih sa svom pratećom infrastrukturom (kišna kanalizacija, trotoari, vertikalna, horizontalna i svjetlosna signalizacija i javna rasvjeta). Makadamske ulice se redovno održavaju tako da im je kolovoz u dobrom stanju. Bijeljina je takođe saobraćajno obogaćena obilaznicom I, II i III faza, koja je urađena sa komotnim elementima na nivou magistralnog puta i povezuje pravac Beograd sa pravcem Banja Luka, a zatim i sa pravcem Ugljevik – Tuzla, Bijeljina-Zvorik. Grad Bijeljina je uključen u mrežu željezničkih pruga, jednokolosiječnom prugom koja je povezana sa Šidom. Svojim položajem u smislu pozitivne geografske lokacije Bijeljinu tangiraju dvije vodne saobraćajnice – Rijeka Sava i Rijeka Drina. Plovnost Save sa aspekta Bijeljinske opštine, odnosno Bijeljine je sasvim neiskorišćen.

VAZDUŠNI I RIJEČNI SAOBRAĆAJ
 

Najbliži aerodromi

km

Tuzla (BiH)

70

Beograd (Srbija)

122

Sarajevo (BiH)

194

Banja Luka (BiH)

228

Zagreb (Hrvatska)

322

 

Najbliže luke

km

Brčko (BiH)

40

Sremska Mitrovica (Srbija)

70

Beograd(Srbija)

122

Split (Hrvatska)

445

 
 

 

Komunalna infrastruktura

VODOVODNA MREŽA

 

Područje grada Bijeljina snabdijeva se pitkom vodom sa Izvorišta „Grmić“ koje se nalazi na jugoistočnom dijelu grada Bijeljine. Vodovodnom mrežom 70% stanovništva obezbjeđeno je pitkom vodom. Ukupna dužina cjevovoda je oko 464 km.

Sa postojećeg gradskog vodovodnog sistema Bijeljina vodom se snabdjeva oko 75,000 stanovništva sa gradskog područja i oko 30,000 stanovnika u prigradskim naseljima. Vodovodni sistem funkcioniše bez restrikcija vode i na visokim temperaturama, a kvalitet vode je konstantno zadovoljavajući.

Sadašnji instalisani kapacitet izvorišta „Grmić“ je 535 l/s. Imajući u vidu činjenicu da je procjenjeni kapacitet izvorišta oko 1500-2000 l/s.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na sledećem linku:

KANALIZACIONA MREŽA 

Posebno značajnu aktivnost predstavlja realizacija izgradnje kanalizacionog sistema u Bijeljini, pošto je to od istorijskog značaja za Bijeljinu, sa stanovišta izgradnje kanalizacije i prečišćavanje otpadnih voda, kao i osnov za zaštitu podzemnih voda i izvorišta vode za piće, od mogućih zagađenja, čime se dugoročno stvaraju pretpostavke za rad preduzeća, odnosno snabdijevanje grada i okolinih mjesta, vodom za piće.

U gradu Bijeljini izgrađeno je  17,199 m¹ fekalnih kolektora prečnika od 250 do 900 mm, šest fekalnih pumpnih stanica, uključujući i glavnu fekalnu pumpnu stanicu - „PS-1“. Pored ovoga, izgrađeno je i 14,176 m¹ kišne kanalizacije, uključujući dvije pumpne stanice.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na sledećem linku:

ELEKTRO MREŽA

Broj trafo stanica i instalisana snaga
 

RJ

110/x kV

35/10 kV

x/0,4 kV

Ukupno

Broj TS

Sins MVA

Broj TS

Sins MVA

Broj TS

Sins MVA

Broj TS

Sins MVA

RJ Bijeljina

4

165,00

7

76,00

522

148,4

529

224,4


Dužina dalekovoda po radnim jedinicama (km)

RJ

35 kV

10 kV

0,4 kV

Ukupno

Bijeljina

39,9

632,9

1.217,6

1.890,5


Sve ostale informacije mogu se pronaći na sledećem linku: http://elektrobijeljina.com/lt/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

 

 

 

TOPLOVODNA MREŽA 

TOPLOVODNA MREŽA

 

Dužina cijevi toplovodne mreže do podstanica

                   
                               

Profil

Primarni toplovod

Sremska

Cara Uroša

Dušana Baranjina

Dašnica (BR, 18N.,    BP)

Neznanih junaka

Pere Stanića

DC

Profesora Bakajlića

Dragutina Gavrilovića

Šabića sokak

Svetog Save

UKUPNO

DN

Ø col ["]

Ø [mm]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

25

1

33.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

32

5/4

42.4

 

 

 

48

500

 

 

 

 

 

 

 

548

40

3/2

48.3

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

180

50

2

60.3

 

 

 

 

510

 

 

 

 

 

 

 

510

65

5/2

76.1

 

 

90

 

480

 

 

 

 

 

100

 

670

80

3

88.9

 

136

460

 

640

96

 

 

80

100

 

 

1512

100

4

108;114,3

 

 

 

 

120

 

200

 

 

 

 

 

320

125

5

133;139,7

 

336

150

 

200

154

 

70

550

 

 

 

1460

150

6

159;168,3

 

 

 

 

 

 

 

440

 

 

 

320

760

200

8

219.1

 

 

 

106

 

320

 

120

 

 

 

160

706

250

10

267;273

460

 

 

924

 

 

 

 

 

 

 

 

1384

400

16

406.4

1668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1668

                               
 

Dužina cijevi:

2128

472

700

1078

2630

570

200

630

630

100

100

480

9718

                               
 

Dužine trasa:

1064.1

236

350

539

1315

285

100

315

315

50

50

240

4859.1