Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA IME POMOĆI SAMOSTALNIM PREDUZETNICIMA, U CILjU UBLAŽAVANjA POSLjEDICA PANDEMIJE KORONA VIRUSA
Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim preduzetnicima u cilju ublažavanja posljedica pandemije Korona virusa („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/21), Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje
 
 
JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA IME FINANSIJSKE POMOĆI SAMOSTALNIM PREDUZETNICIMA U CILjU UBLAŽAVANjA POSLjEDICA PANDEMIJE KORONA VIRUSA
 
 
1.  Predmet javnog poziva
 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim preduzetnicima u cilju ublažavanja posljedica pandemije Korona virusa.
Cilj je stavljanje u funkciju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednicima na području Grada Bijeljina, kojima je u vrijeme pandemije u cilju sprečavanja širenja zaraze zaključcima Republičkog štaba i naredbama Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Bijeljina bio privremeno zabranjen rad.
 
2. Namjena podsticajnih sredstava
 
Sredstva se dodjeljuju kao jednokratna intereventna podrška preduzetnicima usmjerena na oporavak od poljedica krize i recesije.
Sredstva su namijenjena samostalnim preduzetnicima koji posluju u sjedištu i izdvojenim jedinicama, a koji su registrovani na području Grada Bijeljina kod Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina (u daljem tekstu: korisnici sredstava). Korisnici sredstava mogu biti i samostalni preduzetnici koji posluju u izdvojenim jedinicama koje su registrovane na teritoriji Grada Bijeljina, a čije sjedište je registrovano na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave.
 
3. Visina podsticajnih sredstava
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava predviđenih Budžetom Grada Bijeljina za za realizaciju ovog javnog poziva iznosi 200.000,00 KM.
Finansijska pomoć za sve korisnike sredstava iznosi 500,00 KM po korisniku, ili veći alikvotni dio u slučaju manjeg broja zaprimljenih prijava.
Ukoliko broj zaprimljenih prijava za dodjelu pomoći bude veći od iznosa raspoloživih sredstava, izvršiće se proporcionalno smanjenje pojedinačnih iznosa odobrenih sredstava po korisniku sredstava.
 
3. Pravo i uslovi učešća na javnom pozivu
 
Pravo na finansijsku pomoć imaju samostalni preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 
a) koji su kod Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina registrovali samostalnu djelatnost najkasnije do 15. aprila 2021. godine;
b) koji u vrijeme raspisivanja javnog poziva registrovanu djelatnost obavljaju u statusu aktivnog preduzetnika;
v) kojima je zaključcima i naredbama nadležnih kriznih štabova bio privremeno zabranjen rad;
g) koji su izmirili poreske obaveze sa 30.06.2021.godine;
d) koji registrovanu djelatnost obavljaju kao pretežnu u sjedištu i izdvojenim jedinicama iz sljedećih šifri djelatnosti:
 
- 49.31 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (autobuski prevoz)
- 49.39 – Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. (autobuski prevoz)
- 50.30 – Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima
- 55.10 – Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 – Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor
- 55.90 –  Ostali smještaj
- 56.10 – Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane (osim objekata brze hrane i pekoteka),
- 56.30 – Djelatnosti pripreme i posluživanja pića,
- 85.53 – Djelatnosti vozačkih škola,
- 85.59 – Ostalo obrazovanje, d.n.
- 85.60 – Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju,
- 96.02 – Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje,
- 96.04 – Djelatnosti za njegu i održavanje tijela.
 
4. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
 
Prijava za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava podnosi se na za to propisanom obrascu koji je obavezan i čini prilog uz Javni poziv, a biće dostupan na zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina.
Preduzetnici uz propisani obrazac prijave prilažu sledeća dokumenta:
  1. Dokaz o registraciji zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području Grada Bijeljina (kopija rješenja o registraciji preduzetnika za sjedište i izdvojene jedinice kod Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina),
  2. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske, PC Bijeljina (kopija rješenja o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi – JIB za sjedište i izdvojene jedinice),
  3. Dokaz o otvorenom računu registrovane djelatnosti u poslovnoj banci za uplatu odobrenih sredstava (kopija),
  4. Uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske, PC Bijeljina o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza sa 30.06.2021. godine (original ili ovjerena kopija).
 Ukoliko preduzetnik posluje u sjedištu i izdvojenim jedinicama, a ostvaruje pravo za finansijsku pomoć i za sjedište i za izdvojene jedinice, potrebno je da popuni prijavni obrazac za svaku izdvojenu jedinicu posebno.
Dokumentacija dostavljena na javni poziv se ne vraća.
 
5. Razmatranje zahtjeva i donošenje odluke o odabiru korisnika sredstava
 
Za realizaciju javnog poziva gradonačelnik imenuje Komisiju koja ima predsjednika i dva člana. Komisija će sukcesivno, u toku javnog poziva, otvarati i obrađivati pristigle prijave.
Komisija ima zadatak da utvrdi da li su pristigle prijave po javnom pozivu blagovremene, dopuštene i potpune. Nakon obrade pristiglih prijava, Komisija sačinjava  Preliminarnu listu krajnjih korisnika sredstava, sa iznosom odobrenih bespovratnih finansijskih sredstava na ime pomoći po svakom korisniku.  
Preliminarna lista krajnjih korisnika sredstava sadrži podnosioce prijava koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva sa iznosima odobrenih finansijskih sredstava, kao i podnosioce prijava koji nisu ispunili uslove iz javnog poziva, uz obrazloženje koji uslov nije ispunjen.
Preliminarnu listu krajnjih korisnika sredstava, Komisija objavljuje na internet stranici i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina.
Protiv Preliminarne rang liste krajnjih korisnika, svaki učesnik javnog poziva može podnijeti prigovor gradonačelniku u pisanoj formi u roku od osam dana od dana objave na internet stranici i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina.
Prigovorom se može tražiti preispitivanje provedene procedure u smislu eventualnih propusta u ocjeni prijava korisnika sredstava koje je napravila Komisija.
Na osnovu podnešenih prigovora gradonačelnik zahtijeva pismeno izjašnjenje Komisije koja je sačinila Preliminarnu rang listu, u pogledu osnovanosti prigovora. Ukoliko Komisija utvrdi da su prigovori osnovani, izmijeniće Preliminarnu listu krajnjih korisnika, a ukoliko utvrdi da prigovori nisu osnovani prigovor će odbiti kao neosnovan.
Po pribavljenom izjašnjenju Komisije, gradonačelnik utvrđuje konačnu listu krajnjih korisnika sredstava sa iznosom dodijeljenih sredstava svakom korisniku i ista se objavljuje na internet stranici i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina.
Na osnovu konačne liste krajnjih korisnika sredstava, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru korisnika bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći u cilju ublažavanja posljedica pandemije Korona virusa, sa iznosom dodijeljenih sredstava svakom korisniku.
Odluka gradonačelnika se objavljuje na internet stranici i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina, kao i u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“. Odluka gradonačelnika je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba ili neki drugi redovni pravni lijek.
Na osnovu Odluke o odabiru korisnika bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći u cilju ublažavanja posljedica pandemije Korona virusa, Odjeljenje za privredu priprema naloge za plaćanje i dostavlja ih u redovnu proceduru Odjeljenju za finansije, kako bi se izvršila isplata odobrenih finansijskih sredstava na račune korisnika.
 
6. Način i rok podnošenja prijave i rezultati javnog poziva
 
Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi ličnom predajom u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti putem protokola u prijemnoj kancelariji  Gradske uprave Grada Bijeljina ili poštom na adresu: Grad Bijeljina - Odjeljenje za privredu, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina, sa naznakom „NE OTVARATI – Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim preduzetnicima u cilju ublažavanja posljedica pandemije Korona virusa“. Na poleđini koverte napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu „Nezavisne novine“, na internet stranici Grada sa obrascem Prijave na javni poziv (www.gradbijeljina.org), kao i na oglasnoj tabli Gradske uprave.
Javni poziv je otvoren od 07.10.2021. godine do 26.10.2021. godine.
Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.
Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina.
Grad Bijeljina obavještava javnost o dodjeli sredstava posredstvom zvanične internet stranice Grada.
 
7. Ostale napomene
 
Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na broj telefona 055/233-423 i 055/233-424.
 
 
Broj: 02-30-1/2021                                                                             GRADONAČELNIK
Datum, 05.10.2021. godine                                                             Ljubiša Petrović