Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini.


Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12, 33/14 i 66/18) i člana 5. Pravilnika o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/15 i 104/17), Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini.
 
1. Predmet konkursa
Finansijska podrška naučnoistraživačkim projektima iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja na slobodnu temu po izboru projektnog tima.
 
2. Uslovi učešća na konkursu
Prijedloge projekata mogu kandidovati naučnoistraživačke organizacije u skladu sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju (Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, visokoškolske ustanove, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri).
Prijedlozi projekata naučnoistraživačkih organizacija koje nisu ispunile svoje obaveze proistekle iz prethodnih ugovora sklopljenih sa Ministarstvom nauke i tehnologije neće biti uzeti u obzir prilikom odlučivanja.
 
3. Kriterijumi za izbor prijedloga projekata
Eliminatorni kriterijumi:
1. Prijava nije dostavljena u roku.
2. Dostavljena je nepotpuna i netačna dokumentacija naznačena u konkursu.
3. Nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte (nije dostavljen finansijski izvještaj sa odgovarajućom finansijskom dokumentacijom i narativni izvještaj o sprovođenju ranije odobrenog projekta).
4. Prijavni obrazac nije popunjen u potpunosti (nedostaju ključne informacije o projektu).
5. Naučnoistraživačka organizacija nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu nauke i tehnologije.
6. Nije obezbijeđeno sufinasiranje naučnoistraživačkog projekta od minimalno 20% ukupnog budžeta.
7. Koordinator projekta nema objavljene radove u časopisima na listama Web of Science (SCI-E, SSCI, AHCI i CPCI-S/CPCI-SSH), Scopus, SCIndeks (M24 ili M51) i nacionalnim časopisima prve kategorije iz uže naučne oblasti za koju se kandiduje projekat.
8. Projektni tim za izvođenje istraživanja ne zadovoljava uslove iz člana 10. Pravilnika (koordinator projekta mora posjedovati najmanje zvanje naučnog saradnika, odnosno odgovorajući stepen naučno-nastavnog zvanja docenta iz naučne oblasti kojoj pripada projekat; koordinator projekta mora imati reference o prethodnom učešću u najmanje jednom naučnoistraživačkom projektu kao član istraživačkom tima; pored koordinatora, na projektu moraju učestvovati još najmanje jedan član tima u naučnoistraživačkom, odnosno naučno-nastavnom zvanju i najmanje dva saradnika u istraživačkom zvanju, odnosno asistenta na fakultetu; koordinator projekta mora imati prebivalište u Republici Srpskoj (izuzetno, koordinator projekta može biti i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske koji nema prebivalište u Republici Srpskoj); koordinator projekta u toku jedne kalendarske godine može biti istovremeno prijavljen na maksimalno jedan prijedlog projekta u svojstvu koordinatora projekta i kao član istraživačkog tima u maksimalno jednom naučnoistraživačkom projektu koji se sufinansira iz budžeta Ministarstva nauke i tehnologije (odnosi se na projekte iz Programa osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja); jedan istraživač može biti istovremeno prijavljen u maksimalno dva naučnoistraživačka projekta koji se sufinansiraju iz budžeta Ministarstva nauke i tehnologije.
 
Opšti kriterijumi
1. Povezanost i uporište u javnim politikama i društveni značaj projekta;
2. Korisnost za ciljne grupe;
3. Kvalitet i struktura budžeta prijedloga projekta.
 
Posebni kriterijumi
1. Naučnoistraživačka kompetentnost koordinatora projektnog tima;
2. Naučnoistraživačka kompetentnost članova istraživačkog tima, koju čini prosjek zbira bodova tri vodeća člana projektnog tima, izuzev koordinatora;
3. Uključenost mladih naučnoistraživačkih kadrova u projekat;
4. Dokazana naučnoistraživačka saradnja na međunarodnom nivou kad je u pitanju prijedlog projekta;
5. Obezbijeđeno sufinansiranje od strane naučnoistraživačke institucije koja prijavljuje projekat ili drugih izvora sufinasiranja.
 
4. Potrebna konkursna dokumentacija
1. Popunjen Prijavni obrazac za sufinansiranje projekata iz sredstava granta (prilog 1);
2. Popunjen Obrazac projektnog prijedloga (prilog 2);
3. Popunjen Obrazac za budžet (prilog 3);
4. Bibliografije koordinatora i članova projektnog tima u posljednjih pet godina (radovi moraju biti razvrstani po kategorijama iz Pravilnika);
5. Biografije koordinatora i članova projektnog tima (učešće na projektima, mentorstva magistarskih i doktorskih radova, učešće na naučnim skupovima, članstvo u stranim naučnim udruženjima i asocijacijama, uređivanje tematskih zbornika, časopisa, strane i domaće nagrade i priznanja za naučni doprinos, recenzije radova itd);
6. Dokaz o sufinansiranju od strane naučnoistraživačke institucije koja prijavljuje projekat ili drugih izvora sufinasiranja, sa naglašenim iznosom i procentom sufinansiranja;
7. Potvrda o prebivalištu za koordinatora prijedloga projekta;
8. Dokaz o učešću u međunarodnim programima (ugovor, potvrda i sl);
9. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlene u naučnoistraživačkoj organizaciji (odnosi se institute).
10. Izjava koordinatora da je prijavljen na maksimalno jednom naučnoistraživačkom projekatu kao koordinator i na jednom projektu kao član istraživačkog tima.
11. Izjava članova istraživačkog tima da su učesnici u maksimalno dva naučnoistraživačka projekta koji se prijavljuju na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije.
 
NAPOMENA: Konkursnu dokumentaciju dostaviti u pisanoj (papirnoj) formi i obavezno u elektronskoj formi na CD-u, DVD-u ili memorijskom stiku; u protivnom prijava neće biti razmatrana.
 
5. Finansijska sredstva planirana za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata
U skladu sa Finansijskim planom Resora nauke, za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini Ministarstvo nauke i tehnologije izdvojiće ukupno 800.000,00 KM
Ministarstvo zadržava pravo da izmijeni predviđenu visinu sredstva za ovu namjenu u skladu sa raspoloživim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u tekućoj godini.
Prijave prijedloga projekata mogu se podnositi za jednogodišnja istraživanja. Ministarstvo nauke i tehnologije izdvajaće maksimalno do 30.000,00 KM na ime sufinansiranja odobrenog prijedloga projekta.
Evaluacijski postupak koordiniše i organizuje Ministarstvo, a izvodi Komisija za izbor naučnoistraživačkih projekata u svakoj naučnoj oblasti.
 
6. Uputstvo o načinu preuzimanja prijavnih obrazaca
Obrasci/prilozi br. 1, 2. i 3. mogu se preuzeti na veb portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, na stranici Ministarstva nauke i tehnologije. Takođe, navedeni obrasci/prilozi se mogu preuzeti i u Ministarstvu nauke i tehnologije, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela B, 3. sprat, kancelarija br. 8.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedeće brojeve telefona: 051/338-717, 051/338-718.
 
7. Način, mjesto i vrijeme prijave na konkurs
Prijave na konkurs za sufinaniranje naučnoistraživačkih projekata primaju se do 31.10.2018. godine.
Potrebnu konkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu:
Ministarstvo nauke i tehnologije, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka
sa obaveznom naznakom "Prijava na konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini".
Prijave se, takođe, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje).
 
8. Mjesto i način objavljivanja rezultata konkursa
Ministarstvo će objaviti preliminarne rezultate sprovedenog izbora naučnoistraživačkih projekata na svojoj internet stranici.
 
9. Napomena o statusu nepotpunih i neblagovremenih prijava
Neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir pri sprovođenju izbora projekata za sufinansiranje. Prijave projekata koji nisu izabrani u izbornom postupku, sa kompletnom konkursnom dokumentacijom, po zahtjevu vraćaju se podnosiocima.
 
Više na:
 
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.