Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Plan rada gradonačelnika i Gradske uprave Grada Bijeljina

Gradonačelnik je inokosni izvršni organ Grada Bijeljina koji ima nadležnosti, odgovornosti i obaveze utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim zakonima kao i Statutom grada Bijeljina. Između ostalog, Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad, podnosi prijedloge akata Skupštini Grada na usvajanje, izvršava akte i politiku koju utvrđuje Skupština Grada, osniva Gradsku upravu i uređuje njenu unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, predstavnik je kapitala Grada u javnim preduzećima komunalnih djelatnosti, podnosi Skupštini grada izvještaj o svom radu i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada.

Gradska uprava je dio izvršne vlasti i upravni je dio izvršne funkcije Grada čiji je nosilac Gradonačelnik. Gradska uprava obavlja stručne poslove za potrebe Gradonačelnika i Skupštine Grada, izvršava odluke i druga akta Skupštine Grada i Gradonačelnika, priprema nacrte akata za potreeb Skupštine Grada i Gradonačelnika i vrši poslove izvršavanja zakona i drugih republičkih propisa čije izvršavanje je povjereno Gradu kao jedinici lokalne samouprave.

Organizacionu strukturu Gradske uprave čine odjeljenja, službe i samostalni odsjeci.