Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023.

Strategija integrisanog razvoja 2014 –2023. godine je ključni strateško-planski dokument Grada Bijeljina, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Grada i sveukupnog života u njemu. Kao takva, Strategija integrisanog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, i to prije svega sa nacrtom Razvojne strategije BiH 2010-2014, Strategijom socijalne uključenosti iz 2010, ali i sa drugim sektorskim strategijama na državnom i entitetskom nivou.

Strategija razvoja Grada Bijeljina za period 2014 -2023. godine izrađena je od strane radnih tijela koja je imenovao Gradonačelnik, uz puno učešće javnog, privatnog i nevladinog sektora. Strategija informiše sveukupnu javnost i privatne ulagače o razvojnom putu grada, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Strategija  razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj Grada Bijeljine, a obuhvata ekonomski, društveni i plan zaštite i unapređenja životne sredine, uz poštovanje prostornog aspekta. Vizija razvoja, te strateški ciljevi razvoja Grada definisani su na period od 10 godina. Prihvatajući činjenicu da postavljanje ciljeva podrazumijeva ne samo odgovor na pitanje „šta“, već i „kako“, te da je odgovor na ovo pitanje od ključnog značaja za kvalitetnu implementaciju Strategije, Gradski razvojni tim je izradio sektorske planove i operativni dio Strategije. Sektorski planovi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere, usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života u Gradu, definisani su na period od 5 godina. Okvirni operativni planovi su izrađeni za naredne tri godine realizacije Strategije.

Bitno je naglasiti da Strategija obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioritetni programi i projekti nisu samo osnova za korišćenje gradskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) programa Evropske Unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini.

Kod izrade strategije razvoja Grada Bijeljine posebno se vodilo računa o ostvarivanju horizontalne intersektorske usklađenosti te vertikalne usklađenosti Strategije sa strategijama i planovima na drugim nivoima. Dodatan značaj je poklonjen mogućim inicijativama međuopštinske saradnje.

Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije jeste prepoznavanje njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Strategijom predviđenih mehanizama za njeno sprovođenje, izvještavanje, dopunjavanjei sveukupnu operacionalizaciju, a što je zadatak koji Gradu, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici, predstoji u narednom periodu.

Strategiju razvoja Grada Bijeljina izradio je Razvojni tim Grada Bijeljina u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Tehničku podršku Razvojnom timu u sklopu ovog projekta pružio je Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle.