Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Razvojna agencija Grada Bijeljina

Osnovne informacije
 
Adresa: Ulica Meše Selimovića 2, 76 300 Bijeljina
 Telefon: +387 (0)55 204 024
Faks: +387 (0)55 204 024
 e-mail: [email protected]
web site: www.agencijamsp.com
 
O Razvojnoj agenciji

Razvojna agencija Grada Bijeljina osnovana je 2006. godine. Osnivač je Skupština opštine Bijeljina, formirana u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća, sa ciljem afirmacije preduzetništva odnosno privatnog sektora.
 
Osnovni zadatak Agencije je stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Bijeljine, pružanjem direktne podrške privrednicima i kvalitetnih poslovnih usluga.
 
Funkcije Agencije
 
1.Aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći prilikom osnivanja i početka rada malih i srednjih preduzeća:
 • izrada poslovnog plana;
 • pružanje usluga za definisanje ciljnog tržišta i ciljnih korisnika;
 • informisanje o pravnom okviru poslovanja i registracije preduzeća;
 • izrada osnivačkih i drugih dokumenata;
 • informisanje o dostupnim izvorima finansiranja.
 
2. Podrška postojećim-registrovanim preduzećima:
 • izrada novih i ažuriranje postojećih poslovnih marketing planova;
 • promocija MSP-a i učešće na sajmovima;
 • podrška pri uvođenju sistema menadžment kvaliteta prema seriji ISO standarda i HCCP-a;
 • podrška razvojnim projektima.
 
3. Ostale aktivnosti Agencije:
 • izrada informativnih brošura, vodiča sa korisnim informacijama za potencijalne i postojeće privrednike;
 • formiranje preduzetničke biblioteke u cilju pružanja info-podrške privrednicima;
 • identifikacija, prikupljanje, priprema, izrada i učešće na tenderima za projekte iz svih oblasti koji će omogućiti kredite i donacije za razvoj MSP-a i privatnog sektora;
 • praćenje propisa i mjera Vlade RS koje se odnose na subvencije, regresiranje i podsticaj pojedinih privrednih djelatnosti kao i međunarodnih grantova za podsticaj, te pružanje pomoći korisnicima da ostvare pravo na iste.

Ciljevi Agencije
 1. Osnivanje novih malih i srednjih preduzeća;
 2. Stvaranje novih radnih mjesta;
 3. Zapošljavanje mladih stručnjaka;
 4. Realizacija novih investicija;
 5. Uvođenje poreskih olakšica;
 6. Poboljšanje rada MSP-a;
 7. Povećanje životnog standarda.
Sve aktivnosti koje obavlja Agencija su transparentne što znači da svi podsticaji idu preko javnog poziva gdje su definisani kriterijumi za apliciranje projekata.
 
Svi podsticaji idu u smjeru razvoja i afirmacije preduzetništva odnosno privatne inicijative.
 
Projekti moraju da sadrže razvoj proizvoda odnosno prerađivačke kapacitete, izvoznu komponentu, zapošljavanje, uvođenje novih tehnologija i ekološku prihvatljivost.