Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Одјељење за привреду

Адреса: 
Улица патријарха Павла 1
76300 Бијељина

​Начелник: 

Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432

Адресе електронске поште:
[email protected]
 


 
Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа,
- врши регистрацију самосталних предузетника,
- израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине,
- доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства, као и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

 

 
 

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


 

 
 

У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.  

 

Регистар предузетника - угоститељство 145.5KB
Регистар предузетника - трговина 272.5KB
Регистар предузетника - агенције и услуге 138.5KB
Регистар предузетника - превоз ствари и лица 74KB
Регистар предузетника - занатство 294KB
Информација о стању запослености на подручју Града Бијељина 7.14MB
Страна улагања 2017. година 1.33MB
Привредна кретања Града Бијељинa 2.52MB
Oсновни економски показатељи 2017. године 1.11MB
Страна улагања 2012-2016 1.14MB
Процедуре за регистрацију предузетника 3.06MB
Процедуре за регистрацију привредног друштва 1.18MB
Престанак рада предузетника 621.14KB
Престанак рада предузећа 1.6MB
Водич за самосталне предузетнике 584.93KB
Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у км/ m² 47.75KB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина 374.16KB
Информације за инвеститоре 510.1KB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина 2.55MB