Званична интернет презентација
Град Бијељина

Комуналне накнаде

На основу члана 15. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број:11/95, 18/95 и 51/02), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 18. маја 2011. године, донијела је  Одлуку о комуналној накнади.
 
Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основе и мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених по основу комуналне накнаде на подручју општине Бијељина.
 
Обвезници плаћања комуналне накнаде су:

  • носиоци права својине, права располагања или права коришћења (привременог или трајног) на стамбеном, пословном или другом постору,
  • корисници изграђених објеката, са одобрењем или без одобрења за грађење,
  • закупци као привремени корисници простора.
           
Под другим простором, у смислу ове Одлуке, сматра се гаражни простор, помоћни простор, објекти друштвеног стандарда, као и дворишни, господарски и слични објекти.
 
Основ за обрачун комуналне накнаде је јединица изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и други простор.
 
Мјерила за плаћање комуналне накнаде су:
  • степен опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне  потрошње,
  • планирани обим и квалитет услуга и одржавање комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

 
Висина комуналне накнаде утврђује се према јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног и другог простора, у зависности од грађевинске зоне у којој се објекат налази и степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и за један мјесец износи:
 
            За стамбене објекте:
            I зона ............................................. 0,048 КМ/м2
            II зона ............................................ 0,042 КМ/м2
            III зона ........................................... 0,030 КМ/м2
            IV зона .......................................... .0,024 КМ/м2
            V зона ............................................ 0,017 КМ/м2
            VI зона ........................................... 0,011 КМ/м2
 
            За пословне објекте:
            I зона ............................................. 0,19 КМ/м2
            II зона ............................................ 0,166 КМ/м2
            III зона ........................................... 0,142 KM/м2
            IV зона ........................................... 0,095 КМ/м2
            V зона ............................................ 0,071 КМ/м2
            VI зона ...........................................0,0355 КМ/м2.
 
Комунална накнада за производне објекте и објекте од општег друштвеног значаја плаћа се у висини од 30 % од накнаде у одређеној зони предвиђеној за пословне објекте.
 
Цјелокупан текст Одлуке о комуналним накнадама можете погледати у документу испод.
 

Одлука о комуналним накнадама 29.33KB