Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Комуналне накнаде

Комуналне накнаде

Скупштина општине Бијељина је, на сједници одржаној 18. маја 2011. године донијела Одлуку о комуналној накнади. Ова Одлука је донијета на основу члана 15. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 11/95, 18/95 и 51/02). Овом одлуком су утврђене обавезе плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописане основе и мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених по основу комуналне накнаде на подручју општине Бијељина.

Обвезници плаћања комуналне накнаде су:- носиоци права својине, права располагања или права кориштења (привременог или трајног) на стамбеном, пословном или другом простору,- корисници изграђеног објекта, са одобрењем или без одобрења за грађење, а који су грађевински завршени и- закупци као привремени корисници простора.

(Под другим простором, у смислу ове Одлуке, сматра се гаражни простор, помоћни простор, објекти друштвеног стандарда, као и дворишни, господарски и слични објекти.)

Основ за обрачун комуналне накнаде је јединица изграђене корисне површине (m²) за стамбени, пословни и други простор.

Мјерила за плаћање комуналне накнаде су:- степен опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и- планирани обим и квалитет услуга и одржавање комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Висина комуналне накнаде одређује се према јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног и другог простора, у зависности од зоне у којој се објекат налази и степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и за један мјесец износи:

За стамбене објекте:

I зона

0,048 КМ/m²

II зона

0,042 КМ/m²

III зона

0,030 КМ/m²

IV зона

0,024 КМ/m²

V зона

0,017 КМ/m²

VI зона

0,011 КМ/m²


За пословне објекте:

I зона

0,19 КМ/m²

II зона

0,166 КМ/m²

III зона

0,142 КМ/m²

IV зона

0,095 КМ/m²

V зона

0,071 КМ/m²

VI зона

0,0355 КМ/m²

 

Комунална накнада за производне објекте и објекте од општег друштвеног значаја плаћа се у висини од 30% од накнаде у одређеној зони предвиђеној за пословне објекте.

Комунална накнада за помоћни простор у привреди плаћа се у висини од 30% од накнаде у одређеној зони предвиђеној за плаћање за пословне објекте.

Комунална накнада за други простор под којим се подразумијевају помоћни објекти, гараже и слично плаћа се у висини од 50% од накнаде у одређеној зони предвиђеној за плаћање накнаде за стамбене објекте.


Средства комуналне накнаде прикупљају се и обједињују на посебном рачуну.

Средства комуналне накнаде могу ссе користити искључиво за финансирање заједничке комуналне потрошње према Програму одржавања и модернизације комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Висину комуналне накнаде својим рјешењем утврђује градски орган управе надлежан за стамбено-комуналне послове.


Начин плаћања комуналне накнаде одређује се према следећим критеријумима:

- за укупни мјесечни износ по рјешењу од 10,00 КМ и више плаћање се врши до краја мјесеца за текући мјесец
- за укупни мјесечни износ по рјешењу мањи од 10,00 КМ плаћање се врши до краја календарске године.

Ако је укупни мјесечни износ по рјешењу мањи од 0,45 КМ, рјешења се неће достављати обвезницима.

У случају закашњења у плаћању, вршиће се обрачун камате у складу са Законом, а Град ће своја потраживања остварити у поступку принудне наплате и на друге прописане начине.

Против рјешења допуштена је жалба која се подноси Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију на основу новог Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број124/11). Жалба се подноси путем Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине града Бијељине у року од 15 дана од дана пријема рјешења.


Обавези плаћања комуналне накнаде не подлијежу:

- објекти који служе физичким или правним лицима, а нису сачињени од тврдог материјала,
- објекти који служе за обављање вјерских обреда и остала имовина вјерских заједница,
- дјечији вртићи и
- лица која примају сталну социјалну помоћ и корисници јавне кухиње.


Рачуни на које се врши уплата Комуналне накнаде:


- ПАВЛОВИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ БАНКА: 554-001-00004656-81

НОВА БАНКА: 555-001-00002959-16

Врста прихода: 722461

Општина: 005

Буџетска организација: 9999999