Званична интернет презентација
Град Бијељина

Табеларни приказ трошкова пословања

Табеларни приказ трошкова пословања у граду Бијељина, има за циљ да на једноставан начин прикаже врсту, правни основ/пропис и опис, односно садржај свих подстицаја, пореза и олакшица на подручју Града.
 
Табеларни прикази обухватају:
 1. Подстицаје у граду Бијељина (локални и републички),
 2. Локалне порезе, таксе и накнаде, и
 3. Ослобађања и олакшице у плаћању (локални и републички прописи).
 
Што се тиче табеларног прегледа подстицаја у граду Бијељина, он садржи сљедеће информације:
 • подстицаји за мала и средња предузећа,
 • подстицаји у пољопривреди на републичком нивоу, и
 • подстицаји у пољопривреди на локалном нивоу.
 
Табеларни преглед локалних пореза, такси и накнада који се плаћају у граду Бијељина, садржи информације о:
 • порезу на непокретности,
 • административним таксама,
 • комуналним таксама,
 • комуналним накнадама,
 • накнадама за уређење градског грађевинског земљишта,
 • накнадама за промјену намјене пољопривредног земљишта,
 • накнадама за коришћење путног земљишта,
 • закупнинама за пословне просторе у својини Града Бијељина, и
 • доприносе за финансирање послова премјера и катастра непокретности.
 
У табеларном прегледу ослобађања и олакшица у плаћању који се примјењују у граду Бијељина, садржане су информације о:
 • административним таксама,
 • комуналним таксама,
 • комуналним накнадама,
 • накнадама за уређење градског грађевинског земљишта,
 • промјене намјене пољопривредног земљишта,
 • умањења пореске стопе на порез на непокретности за производне дјелатности,
 • накнадама за уређење градског грађевинског земљишта и накнадама за ренту,
 • плаћање купопродајне цијене земљишта у индустријској зони.