Званична интернет презентација
Град Бијељина

Локални еколошки акциони план за град Бијељину за период 2018-2028

Рјешавање проблема у области заштите животне средине захтијева систематичан приступ и интензивну сарадњу и размјену информација интересних група у локалној заједници (институција, организација, грађана и медија). Као најбољи одговор на комплексност заштите животне средине развијена  је методологија рјешавања еколошких  проблема  у локалним заједницама путем израде и реализације локалних акционих планова заштите животне средине (ЛЕАП).
 
Локални акциони план заштите животне средине (eng. Local environmental action plan, у даљњем тексту ЛЕАП) представља развојно-плански документ који на основу процјене стања животне средине, утврђених еколошких проблема и приоритета, те дефинисаних акција, доприноси унапређењу стања животне средине подручја за које се он израђује.
 
Базну структуру ЛЕАП документа чинe слиједеће тематске области:
  • Ваздух,
  • Вода и водни ресурси,
  • Заштита и кориштење земљишта,
  • Шуме и шумски ресурси,
  • Заштићена подручја,
  • Привреда
  • Биодиверзитет, природно и културно насљеђе
  • Оптерећење буком,
  • Управљање отпадом.
 
У оквирну документа обрађени су основни социо-економски показатељи за град Бијељину, значај и потенцијали природних ресурса, те стање у сектору животне средине.  У оквиру ЛЕАП-а  обрађене  су све  тематске цјелине  животне средине  на основу чега је извршена процјена стања у свакој појединој области а затим утврђена анализа проблема и притисака са приједлогом акција/мјера за побољшање.
 
Након утврђеног стања у области животне средине дата је анализа проблема за сваку област  а  затим  су  идентификовани  приоритети  за  сваки  појединачни  сектор.  У завршном  дијелу документа  дат  је  акциони план  са финансијском  процјеном,  који представља најзначајнији дио  документа с обзиром да су у овом дијелу на основу утврђених проблема и притисака дати приједлози активности за њихово побољшање са динамиком реализације.
 
Према члану 43. Закона о заштити животне средине и чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине, плански документи у области заштите животне средине доносе се на период од десет година. У складу са наведеним предметни Локални еколошки акциони план за град Бијељину доноси се на период важења од  2018-2028. године.