Званична интернет презентација
Град Бијељина

Подстицаји за инвеститоре

Подстицаји за улагања дају се на државном, ентитетском и локалном нивоу.
 
ДРЖАВНИ НИВО

У складу са Законом о политици директних страних улагања у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 17/98, 13/03, 48/10 и 22/15) страним инвеститорима гарантовано је сљедеће:
 • Национални третман страним улагачима, односно страни улагачи имају иста права и обвезе као и резиденти Босне и Херцеговине.
 • Страни улагачи имају право, ради својих улагања, на територију Босне и Херцеговине отворити рачуне код било које пословне банке у домаћој или слободно конвертибилној валути.
 • Страни улагачи ће имати право слободно запошљавати стране држављане из иностранства уколико није одређено другачије законима у Босни и Херцеговини о раду и усељавању.
 • Страни улагачи су заштићени од национализације, експропријације, реквизиције и мјера с једнаким учинком; такве мјере могу се подузети искључиво у јавном интересу, сукладно важећим законима и подзаконским актима, уз плаћања примјерене накнаде.
 • Страни улагачи имају иста власничка права над некретнинама као бх. правни субјекти.
 • Страни улагачи имају право вршити трансфер у иностранство, слободно и без одлагања, у слободно конвертибилној валути, добити која настане као резултат њиховог улагања у Босни и Херцеговини.
   
Права и повластице дане страним улагачима и обавезе, које произлазе из Закона о политици директних страних улагања, не могу се укинути нити поништити ступањем на снагу накнадно донесених закона и подзаконских аката. Уколико су такви накнадно донесени закони и подзаконски акти повољнији за стране улагаче, они имају право бирати режим који ће бити мјеродаван за њихово улагање.
 
Царинске повластице
 
Страна улагања ће бити изузета од плаћања царина и царинских обавеза, осим путничких возила, аутомата за забаву и за игре на срећу.
 • Од плаћања увозних такси ослобађа се опрема за производњу која се не производи у Босни и Херцеговини, која се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију производње, увођење нове односно осавремењење постојеће производне технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност.
 • Од плаћања увозних такси ослобађају се производна средства и друга опрема која припада предузећу које дефинитивно прекида своју дјелатност у другој држави и премјешта се у царинско подручје Босне и Херцеговине ради обављања сличне дјелатности
 • Ако је предузеће које се премјешта пољопривредно имање, животиње на њему такођер се при увозу ослобађају од плаћања увозних такси. 

Ради кориштења царинске повластице за страна улагања, уз писмени захтјев за ослобађање од плаћања увозних давања, корисник повластице царинском тијелу, мјеродавном према мјесту сједишта корисника повластице, подноси:
 • уговор или други одговарајући акт о улагању на темељу којег се увози опрема за коју се тражи ослобађање од плаћања увозних давања,
 • доказ о регистрацији страног улога код мјеродавног тијела државе,
 • спецификацију опреме по тарифним ознакама и наименовањима из Царинске тарифе БиХ, уз означавање количине те појединачне и укупне вриједности, коју је овјерио корисник повластице
 • изјаву улагача да опрема није старија од 10 година
 • потврду да увозна опрема задовољава стандарде у погледу заштите човјекове средине и остале стандарде из области заштите на раду, коју је издала институција или друго тијело мјеродавно за подручје те дјелатности.

Царинска служба доноси одлуку у року од 15 дана од дана подношења захтјева.
 
Слободне зоне
 
Слободне зоне у БиХ дио су царинског територија Босне и Херцеговине и имају статус правне особе. Сукладно Закону о слободним зонама БиХ оснивач слободне зоне може бити једна или више домаћих или страних правних и физичких особа које су регистроване у БиХ. Корисници слободне зоне не плаћају ПДВ и увозна давања на опрему која ће се користити за производњу. Улагања у слободне зоне, трансфер добити и пријенос улагања су слободни. Оснивање слободне зоне је економски оправдано ако се на темељу приложеног елабората о економској оправданости оснивања слободне зоне и других приложених доказа може оцијенити да ће вриједност робе, која се извози из слободне зоне, прећи најмање 50% укупне вриједности произведене робе која напушта слободну зону у раздобљу од 12 мјесеци.
 
ЕНТИТЕТСКИ НИВО
 
Закон о подстицајима у привреди Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 52/19, 78/20) даје подстицајна средства за развој привреде: подстицаји за повећање плата запослених у привредним субјектима и подстицаји за директне инвестиције.

Програм подршке запошљавању у привреди

Завод за запошљавање Републике Српске је кључна организација на тржишту рада, која учествује у припреми, изради и реализацији пројеката запошљавања који су у складу са Стратегијом запошљавања Републике Српске као и Акционим планом запошљавања за реализацију Стратегије за сваку годину појединачно. Завод проводи пројекте подршке запошљавању у привреди Републике Српске, на бази Правилника о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања, а путем јавног позива који се по овом програму расписује за сваку годину појединачно. Сви актуелни јавни позиви Завода налазе се на порталу www.zzzrs.net.

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) крајем 2019. године увела је нову кредитну линију која омогућава компанијама које планирају да уводе нове технологије у свој производни процес, да имају повољне кредите по каматној стопи испод 3%, са роком отплате од 12 година и грејс периодом од 24 мјесеца.

Законом о порезу на добит Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 94/15, 01/17, 58/19) предвиђено је да компаније које улажу у опрему и објекте за обављање регистрованих производних дјелатности на територији Републике Српске имају право на умањење пореске основице за вриједност инвестиције.

Закон о порезу на доходак, ("Службени гласник Републике Српске", бр. 60/15, 66/18, 105/19, 49/21, 119/21), предвиђа одређене предности у повластицама за годишњи приход квалификованог инвеститора (члан 42-50).

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје новчане подстицаје за пољопривредни и рурални развој. Сваке године Министарство доноси Правилник о захтјевима и начинима добијања новчаних подстицаја за пољопривредни и рурални развој.

Регистар подстицаја у привреди Републике Српске
 
Регистар подстицаја у Републици Српској је електронска база о средствима за подстицаје привреди Републике Српске који се додјељују како на републичком тако и на локалном нивоу укључујући податке као што су: даваоци и имплементатори расподјеле подстицаја, правни основ за њихову додјелу, извори средстава, врсте и намјене подстицаја, па све до информација о томе коме су и у ком износу средства додијељена. Регистар је доступан је на два портала и то:
 • Јавни портал Регистра подстицаја, који је доступан свима, и који садржи информације о самом Регистру подстицаја, актуелним јавним позивима као и доступним подстицајима који стоје на располагању заинтересованим корисницима;
 • Административни портал Регистра подстицаја, који је доступан институцијама и овлаштеним особама на нивоу институција, односно за регистроване кориснике.

Оба портала су доступна на адреси www.regpodsticaja.vladars.net.
 
ЛОКАЛНИ НИВО
 
Подстицање оснивања малих и средњих предузећа
 • Подстицај за оснивање предузећа - START-UP;
 • Подстицај развоја постојећих и START-UP предузећа;
 • Подстицај за увођење система квалитета;
 • Подстицај за жене - предузетнике;
 • Подстицај за повратнике - предузетнике;
 • Подстицај за занатско-предузетничке радње.

Прилагођени подстицајни програми за сваку појединачну инвестицију засновани на:
 • величини инвестиције,
 • броју радних мјеста,
 • вриједности радних мјеста,
 • да ли је инвестиција из приоритетног или подсектора.

Примјер подстицаја:- Плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду од 60 мјесеци без камате;- 70% - 90% смањење накнада и такси за производне објекте.