Званична интернет презентација
Град Бијељина

Накнаде за уређење ГГЗ

Град уређује простор на основу одредби Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13), Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, број 115/13), Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/13), Уредбе о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објекта („Службени гласник Републике Српске“, број 97/13), овом одлуком, као и у складу са прописима из области заштите животне средине, кориштења пољопривредног земљишта и грађевинског земљишта, шума, вода, руда, саобраћаја, енергетике, заштите културно-историјског насљеђа, заштите од елементарних непогода и ратних дејстава, техничких опасности, као и на основу важећих докумената просторног уређења града Бијељина.