Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина

 Основне информације
 
Адреса: Карађорђева улица 33, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 208 085
Факс: +387 (0)55 205 707
 e-mail: [email protected]
web site:  http://dirgbn.com/
О Дирекцији за изградњу и развој града
 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина основана је 2004. године као јавно предузеће са сврхом обављања послова који се односе на прибављање, припремање и уређење грађевинског земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за општину, као и активности заштите и унапређења животне средине.

Оснивач предузећа, Општина, односно сада Град Бијељина је заступљена са 100% учешћем у капиталу.

Предузеће је, у складу са законском обавезом, 2013. године извршило усклађивање правне форме организовања у Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој града“, друштво са ограниченом одговорношћу (једночлано). Имовина друштва је идаље у друштвеној својини.
 
Предузеће посједује сљедеће лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука:
 • Лиценцу за израду докумената просторног уређења-стратешких докумената просторног уређења;
 • Лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе-фаза нискоградње и хидротехничка фаза, те за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, као и дио електро фазе- инсталација јаке струје и електроенергетских постројења, те фаза саобраћајне сигнализације;
 • Лиценцу за ревизију техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе- хидротехничка фаза, дио електро фазе, инсталација јаке струје и електроенергетских постројења и дио електро фазе, инсталација слабе струје, телекомуникације и аутоматике, а за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, фаза нискоградње и и дио машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
 
Технички сектор у свом саставу садржи :
 1. Службу за просторно планирање и пројектовање,
 2. Службу за пројектовање, ревизију и надзор,
 3. док у саставу Сектора за економско-правне послове, грађевинско земљиште и саобраћај раде сљедеће службе: 
 • Служба за рачуноводствене и финансијске послове,
 • Служба за кадровске и опште послове,
 • Служба спортско-рекреативних објеката,
 • Служба за уређење грађевинског земљишта и имовинско-правне послове,
 • Служба за управљање јавним паркиралиштима.