Званична интернет презентација
Град Бијељина

План рада градоначелника и Градске управе Града Бијељина

Градоначелник је инокосни извршни орган Града Бијељина који има надлежности, одговорности и обавезе утврђене Законом о локалној самоуправи и другим законима као и Статутом града Бијељина. Између осталог, Градоначелник представља и заступа Град, подноси приједлоге аката Скупштини Града на усвајање, извршава акте и политику коју утврђује Скупштина Града, оснива Градску управу и уређује њену унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста, представник је капитала Града у јавним предузећима комуналних дјелатности, подноси Скупштини града извјештај о свом раду и обавља друге послове у склaду са законом и Статутом Града.

Градска управа је дио извршне власти и управни је дио извршне функције Града чији је носилац Градоначелник. Градска управа обавља стручне послове за потребе Градоначелника и Скупштине Града, извршава одлуке и друга акта Скупштине Града и Градоначелника, припрема нацрте аката за потрееб Скупштине Града и Градоначелника и врши послове извршавања закона и других републичких прописа чије извршавање је повјерено Граду као јединици локалне самоуправе.

Организациону структуру Градске управе чине одјељења, службе и самостални одсјеци.