Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023.

Стратегија интегрисаног развоја 2014 –2023. године је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему. Као таква, Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2010-2014, Стратегијом социјалне укључености из 2010, али и са другим секторским стратегијама на државном и ентитетском нивоу.

Стратегија развоја Града Бијељина за период 2014 -2023. године израђена је oд стране радних тијела која је именовао Градоначелник, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног сектора. Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу града, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење напретка те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера.

Стратегија  развоја представља путоказ за свеукупни развој Града Бијељине, а обухвата економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз поштовање просторног аспекта. Визија развоја, те стратешки циљеви развоја Града дефинисани су на период од 10 година. Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за квалитетну имплементацију Стратегије, Градски развојни тим је израдио секторске планове и оперативни дио Стратегије. Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка побољшању квалитета живота у Граду, дефинисани су на период од 5 година. Оквирни оперативни планови су израђени за наредне три године реализације Стратегије.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за коришћење градских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава, попут Инструмента за претприступну помоћ (IPA) програма Европске Уније, али и других програма подршке у Босни и Херцеговини.

Код израде стратегије развоја Града Бијељине посебно се водило рачуна о остваривању хоризонталне интерсекторске усклађености те вертикалне усклађености Стратегије са стратегијама и плановима на другим нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим иницијативама међуопштинске сарадње.

Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије јесте препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и успостава Стратегијом предвиђених механизама за њено спровођење, извјештавање, допуњавањеи свеукупну операционализацију, а што је задатак који Граду, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у наредном периоду.

Стратегију развоја Града Бијељина израдио је Развојни тим Града Бијељина у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и Развојног програма Уједињених нација (UNDP). Техничку подршку Развојном тиму у склопу овог пројекта пружио је Центар за развој и подршку (ЦРП) из Тузле.