Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за ослобађање од плаћања закупнинеНа основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина, расписује:
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
 
                                                   
Предмет јавног позива
 
Предмет овог јавног позива је ослобађање од плаћања закупнине закупцима који су у уговорном односу са Градом Бијељина.
                                      
II Општи услови
 
Овај јавни позив односи се на:
  • пословне субјекте чије је сједиште на територији Града Бијељина и којима је забрањено или ограничено обављање дјелатности актима Републичког и/или Градског штаба за ванредне ситуације
  • закупце пословних простора који су у уговорном односу са Градом Бијељина
За ослобађање плаћања закупнине подноси се прописани пријавни образац.

Пријавни образац се може преузети сваког дана радног дана од 7-15 часова у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, као и на интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
 
Уредно попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву подноси се поштом или се непосредно предаје у пријемној канцеларији Градске управе града Бијељина, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1.
 
Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга документација утврђена у Јавном позиву.
 
За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у  службене евиденције, односно регистре Града.
 
 III Посебни услови
 
Право на ослобађање плаћања закупнине  утврђује  се у складу са Одлуком о ослобађању плаћања закупнине („Службени гласник Града Бијељина“, број 19/20).
  
Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су у уговорном односу са Градом по основу уговора о комерцијалном закупу, којима је примјеном Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 16.03.2020. године, број: 02-014-1-613/20 од 17.02.2020. године, број: 02-014-1-623/20 од 18.03.2020. године, број: 02-014-1-651/20 од 23.03.2020. године, број: 02-014-1-704/20 од 27.03.2020. године, број: 02-014-1-708/20 од 29.03.2020 године, број:   02-014-1-721/20 од 31.03.2020 године, број: 02-014-1-732/20 од 02.04.2020 године, број:   02-014-1-750/20 од 06.04.2020. године и број: 02-014-1-777/20 од 09.04.2020. године, забрањен рад или ограничено радно вријеме и закупци који имају закључен уговор о закупу пословних просторија под посебним условима.
 
Право на ослобађање плаћања закупнине имају:
 
-  комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена забраном рада
напријед наведеним наредбама – за три мјесеца 2020. године;
-  комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена ограничењем
трајања радног времена напријед наведеним наредбама – за два мјесеца 2020.
године;
-  закупци под посебним условима – за три мјесеца 2020. године.
 
Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су измирили обавезе по основу закупа закључно са даном 29.02.2020. године.
 
У пријавном обрасцу у рубрици „Напомена“ закупац је обавезан навести за које мјесеце у 2020. години тражи ослобађање плаћања закупнине.
 
Пријава се подноси: Градоначелнику Града Бијељина путем Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина.
 
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.
 
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.
 
Контакт телефон 055/233-183 или на адресу електронске поште: [email protected].
 
IV Начин остваривања права по Јавном позиву
 
За ослобађање плаћања закупнине Градоначелник доноси рјешење о ослобађању плаћања
закупнине, за колико мјесеци и укупан износ.
 
Oбјављивање Јавног позива
 
Јавни позив ће бити објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“, у „Семберским новинама“, на званичној интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org, на огласним таблама Градске управе Града Бијељина и биће достављен Подручној привредној комори Бијељина и Градском занатско-предузетничком удружењу „Предузетник“.
 
Број: 02-014-1-939/2020                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина                                                                            Мићо Мићић
Датум, 05. мај 2020. године