Документи

Новости

Одлука о радном времену за 21. новембар - Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ

19.11.2018
slika

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 13. новембра 2018. године,  д о н о с и
 
О Д Л У К У о радном времену за 
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
 
I
У сриједу 21. новембра 2018. године, када се празнује Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: републички празник), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичког празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадни дан, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком. 
 
II
За вријеме трајања републичког празника, сви објекти у трговинској и занатско - предузетничкој дјелатности и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина могу радити најдуже до 12:00 часова.
 
III
Апотеке, продавнице погребне опреме, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.
 
IV
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтијева процес рада.
 
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 
Број: 02-014-1-2508/18                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина                                                                                           
Датум, 13. новембар 2018. године                                                               Мићо Мићић