Званична интернет презентација
Град Бијељина

Годишњи изјештаји о имплементацији Стратегије

Извјештавање о имплементацији Стратегије локалног развоја Града Бијељина (2014-2023. годинa), ревидоване за период 2019-2023. године, има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринос што ефикаснијем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру дефинисанa три стратешка циља, као и 11 секторских циљева.
 
Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2020. годину било је предвиђено спровођење 54 пројекта, и то: 14 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 5.136.900,00 КМ), 25 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 44.053.293,00КМ) и 15 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 4.908.000,00 КМ). Укупна вриједност планираних пројеката је 54.098.193,00 KM.
 
У претходној години укупна вриједност имплементираних пројеката износила је 40.526.929,86 КМ односно 74,91% у односу на пројектовани финансијски оквир. Од тог износа, 17,82% је реализовано из буџета Града, а 82,18% из екстерних извора. Када је ријеч о конкретном броју реализованих пројеката у току 2020. године, реализовано је укупно 49, и то: 14 пројеката у оквиру економског сектора (укупне вриједности 2.943.384,72 KM), 15 пројеката у оквиру еколошког сектора (укупне вриједности 31.415.739,27 КМ) и 20 пројектa у оквиру друштвеног сектора (укупне вриједности 6.167.805,87 КМ). Потребно је истаћи да је реализација одређеног броја пројеката изостала углавном због недостатка екстерних средстава и због пандемије изазване ширењем вируса корона.
 
За 2020. годину планирано је да се из буџета Града за реализацију стратешких пројеката издвоји 9.274.000,00 КМ, а реализовано је 7.221.832,29 КМ (77,87%).
 
Када је ријеч о планираним стратешким пројектима, од стране осталих јавних институција/предузећа са подручја града Бијељина, реализација износи 74,30%, односно од планираних 44.824.193,00 КМ реализовано је 33.305.097,57 КМ.
 
Највећи дио средстава у 2020. години за реализацију пројеката планирала је јавна установа „Воде Српске“. Укупна планирана средства за 2020. годину у овој јавној установи износила су 24.799.793,01 КМ. ЈУ „Воде Српске“ је од планираних пет пројекта у току претходне године у потпуности, односно дјелимично реализовала четири пројекта, а за њихову имплементацију утрошено је укупно 13.027.842,76 КМ (52,53%).
 
Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, највеће препреке су се односиле на ограничена финансијска средства како из властитих тако и екстерних извора, што упућује да би у наредном периоду још више пажње требало посветити реалнијем планирању средстава за реализацију стратешких пројеката, као и константном унапређењу пословног окружења са циљем привлачења нових инвестиција. Такође, велику препреку ка реализацији планираних пројеката представљала је и пандемија проузрокована ширењем вируса корона. Због пооштрених мјера које је у претходном периоду константно уводио Штаб за ванредне ситуације Републике Српске, али и због преусмјеравања новчаних средстава у сврхе сузбијања пандемије, реализација одређених пројеката је пролонгирана за наредни период.
 
Значајно је истаћи да је Град Бијељина, међу четири прве локалне заједнице у БиХ, успио испунити услове и добити сертификат као локална заједница са повољним пословним окружењем (BFC SEE - Business Friendly Certificatе South East Europe). Oвај сертификат представља потврду да Град Бијељина нуди инвеститорима услуге високог квалитета олакшавајући њихово пословање и да непрестано ради на побољшању пословног амбијента у локалној заједници, што представља један од битних предуслова за горенаведене активности. Одсјек за ЛЕР и ЕИ је координисао са релевантним одјељењима и активно радио на успостављању доказа и у току надзорне провјере презентовао у име Града БФЦ верификаторима остварени напредак, што је резултирало успјешном провјером града као повољног пословног окружења.
 
Такође, битно је нагласити да Град Бијељина, у складу са Глобалном агендом 2030 и Циљевима одрживог развоја, промовише партнерство јавног, цивилног, приватног сектора и академске заједнице и реализује низ пројеката у партнерству, због чега представља позитиван примјер имплементације наведене Агенде, не само у БиХ него и у региону.
 
У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године град Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности кроз које ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.

Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2021. 223.75KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2021. 359.77KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2020. 488.84KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2020. 778.07KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2019. 241.29KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2019. 1.03MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2018. 437.3KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2018. 3.4MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2017. 438.12KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2017. 1.59MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2016. 461.33KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2016. 944.59KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2015. 1.84MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2014. 717.34KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2014. 514.1KB