Документи

Новости

Одлука о радном времену за 09. јануар 2018. године – Дан Републике Српске

08.01.2018
slika

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 08. јануара 2018. године,  д о н о с и


ОДЛУКУ о радном времену за 09. јануар 2018. године – Дан Републике Српске


Члан 1.
У уторак 09. јануара 2018. године – Дан Републике Српске, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичког празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадни дан, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.

Члан 2.
На дан 09. јануар 2018.године могу да раде занатско - предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 13:00 часова.

Члан 3.
Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме на дан 09. јануар 2018. године.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-38/18                                        
Бијељина                                                                                       
Датум, 08. јануар 2018.године
                                                                                                               
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић