Документи

Новости

Одлука о радном времену за период од 27. децембра 2017. до 15. јануара 2018.

23.12.2017
slika

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 21. децембра 2017. године,  д о н о с и

 

О Д Л У К У
о радном времену
 за период од 27. децембра 2017. до 15. јануара 2018.године

 

Члан 1.
У периоду од 27. децембра 2017.године до 15. јануара 2018.године сви угоститељски, занатско - предузетнички и трговински објекти на подручју Града Бијељина могу радити 1 (један) сат дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену угоститељских, занатско - предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број: 21/11 и 11/14).

Члан 2.
Изузетак из претходног члана ове Одлуке представља 01. јануар 2018. године када на подручју Града Бијељина не раде занатско - предузетнички и трговински објекти те 02. јануар 2018. године, када на подручју Града Бијељина могу да раде занатско - предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 13:00 часова.
Радно вријеме на дан 09. јануар 2018. године регулише се Одлуком Владе Републике Српске у складу са Законом.

Члан 3.
(1) За вријеме трајања републичког празника Нова Година (01. јануар 2018. године и 02. јануар 2018. године), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужни су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе и предузећа за снабдјевањем: водом, електричном енергијом и за превоз путника.
2) Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
(3) Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства. 

Члан 4.
(1) Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
(2) За вријеме новогодишњих празника угоститељски објекти могу радити у неограниченом радном времену.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 

Број: 02-014-1-2107/17                                                          

Бијељина, 21. децембар 2017.године                                                    

                                                                                                              

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К               

Мићо Мићић