Документи

Новости

Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату РП „Индустријска зона 2“

15.03.2017
slika

На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12),  члана 2. тачка I. Комплетан обухват, под В. Динамика уређења земљишта, Одлуке о усвајању Програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 2“ („Службени гласник Града Бијељина“,бр.15/13), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 2“, број: 01-022-73/16 од 02.децембра 2016.године („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16),  Иницијативе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине број: 02/3-37-1-369/2017 од 09.03.2017. године и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина, број: 01-111-169/16 од 02.децембра 2016.године(„Сл.гласник Града Бијељина“, бр: 30/16  о б ј а в љ у ј е    с е

 

O Г Л А С
о поновној 
продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 2“

 

1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења, означено као:

кп.бр. 721/72         звн. “Ковиљуше“         њива 2. класе површине 46м2,

кп.бр. 721/72         звн. “Ковиљуше“         њива 3. класе површине 20.974м2

кп.бр. 721/72         звн. “Ковиљуше“         њива 4. класе површине 8.039м2


                                                                                       укупно 29.059м2

 

кп.бр. 721/73        звн. “Ковиљуше“         њива 2. класе површине 23.503м2

кп.бр. 721/73        звн. “Ковиљуше“         њива 3. класе површине 546м2


                                                                                       укупно 24.049м2

 

кп.бр. 721/119       звн. “Ковиљуше“ њива 2. класе површине 3.674м2,

кп.бр. 721/116       звн. “Ковиљуше“ њива 2. класе површине 3.248м2,

кп.бр. 721/117       звн. “Ковиљуше“ њива 2. класе површине 3.200м2

 

кп.бр. 721/47         звн. “Ковиљуше“ њива 3. класе површине 7.326м2,

кп.бр. 721/48         звн. “Ковиљуше“ њива 3. класе површине 1.419м2,

кп.бр. 721/49         звн. “Ковиљуше“ њива 3. класе површине 1.280м2,

кп.бр. 721/50         звн. “Ковиљуше“ њива 3. класе површине 1.275м2,

као јединствена грађевинска парцела укупне површине: 11.300м2


а све уписано у Лист непокретности број: 2803  к.о. Бијељина Село и у зк.ул.бр. 2507 к.о. Бијељина Село као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1. 

У складу са спроведбеним документом просторног уређења, регулационим  планом „Индустријска зона 2“ („Службени гласник општине Бијељина“, број: 23/07), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони).

Земљиште је комунално неопремљено, а опремање земљишта јавном  комуналном  инфраструктуром пратиће изградњу објеката на продатим грађевинским парцелама од стране продавца.

2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 30.03.2017.године, у згради Градске управе Града Бијељина (Велика сала), са почетком у 14.00 часова.

3.    Почетна продајна цијена грађевинских парцела одређена је према подзонама Одлуке и то:

  • подзона 3 остало грађевинске парцеле...................10,00КМ/м2

За учешће  у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број: 554-001-00004655-84, прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.

Кауција за  предметно грађевинско земљиште износи:                                                                    

кп.бр. 721/72    ................................................................29.059,00 КМ

кп.бр. 721/73    ................................................................24.049,00 КМ

кп.бр. 721/119  ..................................................................3.674,00 КМ

кп.бр. 721/116  ..................................................................3.248,00 КМ

кп.бр. 721/117  ..................................................................3.200,00 КМ

кп.бр. 721/47, 721/48, 721/49 и 721/50...........................11.300,00 КМ
 

4. Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.

Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.

Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.

5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 08.00 до 16.00 часова.

6. Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, може платити једнократно, с тим да се купопродаjна цијена умањује за  10%.

Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, може уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.

Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у мјесецу, за текући мјесец.

Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу, па до исплате рате.

Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене из Уговора.

Купац изјављује и пристаје да се, ради обезбјеђења продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани уговором, подвргава непосредном извршењу без одлагања на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси и трошкова принудне наплате.

Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  непокретности.

7. Купац је у обавези да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.

Уколико купац у крајњем року од двије године не испуни обавезу из става 1. овог члана Уговора, Уговор о купопродаји грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је започета градња објекта.

У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене  купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана од дана раскида Уговора.

 У случају да продавац у наведеном року не врати купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а ради непосредног принудног извршења без одлагања на цјелокупној имовини продавца.

Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу нотарске исправе и већ уписаног терета

8. Накнаде за прикључења  на  изграђену комуналну инфраструктуру извршиће се према мјерилима и условима надлежних комуналних јавних предузећа и исте сноси купац.

9. Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија одустане од закључења уговора, губи право на повраћај кауције.

10. Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.

11.  Овај Оглас објавиће се у локалном листу „Семберске новине“, на огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб-страници Града Бијељина.

 

 

Број:02-014-1-289/17                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум, 13.03.2017. године                                     Мићо Мићић