Документи

Адреса: 
Улица патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432

E-mail:[email protected]

Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа,
- врши регистрацију самосталних предузетника,
- израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине,
- доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства, као и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


 

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


 

У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.  


       

Позив за доставу пројектних предлога USAID WHAM
0.12 MB
Страна улагања 2018. година
0.38 MB
Oсновни економски показатељи - 2018. година
0.32 MB
Регистар предузетника - занатство
0.3 MB
Регистар предузетника - угоститељство
0.15 MB
Регистар предузетника - трговина
0.29 MB
Регистар предузетника - агенције и услуге
0.14 MB
Регистар предузетника - превоз ствари и лица
0.08 MB
Информација о стању запослености на подручју Града Бијељина
7.31 MB
Страна улагања 2017. година
1.36 MB
Привредна кретања Града Бијељинa
2.58 MB
Oсновни економски показатељи 2017. године
1.14 MB
Страна улагања 2012-2016
1.17 MB
Процедуре за регистрацију предузетника
3.14 MB
Процедуре за регистрацију привредног друштва
1.21 MB
Престанак рада предузетника
0.62 MB
Престанак рада предузећа
1.64 MB
Водич за самосталне предузетнике
0.58 MB
Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у км/ m²
0.05 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина
0.37 MB
Информације за инвеститоре
0.51 MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина
2.61 MB