Документи

Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


 

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


 

У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.  


       

Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у км/ m²
0.05 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина
0.37 MB
Постојећи страни инвеститори IRB
0.1 MB
База домаћих и страних инвеститора
0.26 MB
Информације за инвеститоре
0.51 MB
Информације о олакшицама на нивоу Града Бијељина
0.11 MB
Информације о олакшицама
0.49 MB
Процедуре за регистрацију предузетника
0.19 MB
Процедуре за регистрацију привредног друштва
0.13 MB
Водич за будуће предузетнике
0.2 MB
Регистар предузетника - превоз ствари и лица
0.08 MB
Регистар предузетника - занатство
0.27 MB
Регистар предузетника - угоститељство
0.16 MB
Регистар предузетника - трговина
0.33 MB
Регистар предузетника - агенције и услуге
0.12 MB
Водич за самосталне предузетнике
0.19 MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина
2.61 MB
Незапосленост на подручју Града Бијељина, ажурирано 01.07.2016.
0.08 MB
Привредна кретања у Граду Бијељина, ажурирано 31.05.2016.
0.05 MB
Информација о стању запослености на подручју Града Бијељина
0.29 MB
Основни економски показатељи за 2015. годину
0.02 MB
Основни економски показатељи за 2014. годину
0.02 MB
Привредна кретања у 2014. години
0.03 MB