Документи

Комуналне таксе

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

- неслужбени пречишћени текст -

Члан 1.

Комуналне таксе се плаћају за коришћење права, предмета и услуга који су утврђени Тарифом комуналних такса (у даљем тексту: "Тарифа") која је саставни дио ове Одлуке, у складу са Законом о комуналним таксама.

Члан 2.

На подручју града Бијељина утврђују се комуналне таксе за:

а)  коришћење  простора  на  јавним  површинама,  осим  у  сврху  продаје штампе, књига и публикација;
б) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима;
в)  истицање реклама  на  јавним  и  другим  површинама, осим  рекламних паноа и билдборда поред магистралних и регионалних путева;
г)  коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забаве, паркове и циркусе;
д) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
ђ) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води е) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води ж) коришћење ријечне обале у пословне сврхе;
з) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине града;
и) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.

Члан 3.

Поред ослобађања од плаћања комуналних такси утврђеним Законом о комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена у првој години од свог оснивања, самостални предузетници уколико први пут покрећу привредну или услужну дјелатност.

Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус старих заната.

Захтјев за ослобађање комуналне таксе за истицање пословног имена подноси се надлежном Одјељењу за привреду Градске управе Града Бијељина, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.

Надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању од плаћања таксе и доставља га Пореској управи Републике Српске, Подручна јединица Бијељина.

(Измјене, Сл. гл. 5/17)

Члан 4.

Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних возила и њихових приколица, на мјестима одређеним од стране надлежног органа, врши овлашћено правно лице према уговору који закључује са Градом.

Наплаћена комунална такса из става 1. овог члана намијењена је за заједничку комуналну потрошњу.

Члан 5.

Организациона јединица Градске управе града Бијељина надлежна за комуналне послове појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 2. тачке од а) до з) ове Одлуке, у складу са законом и Тарифом.

Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 2. тачка и) ове Одлуке, спроводи се у складу са прописима о пореском поступку.

Општинском занатско-предузетничком удружењу издваја се 1,5% од наплаћеног износа на име комуналних такси за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама ("Службени гласник општине Бијељина", број: 9/05, 3/06, 8/06, 22/06, 13/07,19/07, 20/07, 23/07, 32/07, 4/08, 19/08, 22/08, 29/08, 34/08, 8/09, 14/09, 23/09, 26/09,5/10, 21/10, 23/10, 3/11,12/11, 19/11 и 27/11) као и пречишћени текстови Одлуке о комуналним таксама објављени у "Службеном гласнику општине Бијељина", број: 12/09 и 7/11.

Члан 7.

Ова Одлука ступила је на снагу дана 07. марта 2012. године ("Службени гласник општине Бијељина", бр. 6/12),  дана 06. маја 2013. године  ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 13/13), дана 07. јануара 2014. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 27/13), дана 01. априла 2014. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 5/14), дана 24. марта 2015. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 5/15), дана 15. априла 2016. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 07/16), дана 25. маја 2016. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 12/16), дана 08. децембра 2016. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 30/16), дана 23. марта 2017. године ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/17), дана 03. маја 2017. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 9/17, дана 07. јула 2017. године ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 14/17), дана 01. јануара 2018. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 27/17) са Исправком Одлуке објављена у "Службеном гласнику Града Бијељина" бр. 1/18, дана 05. априла 2018. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 7/18), дана 05. јуна 2018. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 12/18), дана 03. августа 2018. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 17/18), дана 15. фебруара 2019. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 03/19), дана 08. маја 2019. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 9/19), дана 04. јануара 2020. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 24/19) и дана 27. јуна 2020. године ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 35/20).

Самосталан члан

Члан   5.

Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о комуналним таксама.


Тарифе комуналних такси које се плаћају на подручју Града Бијељина можете преузети у документу на дну ове странице.

Документи за преузимање:

Одлука о комуналним таксама (пречишћен текст; латиница)
0.52 MB
Одлука о комуналним таксама (пречишћен текст; ћирилица)
0.55 MB