Документи

Подстицаји

Подстицаји

Предности улагања у БиХ

- Стабилност валуте;
- Ниска стопа инфлације;
- Повољан географски положај;
- Значајни природни ресурси;
- Постојећи привредни капацитети;
- Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага;
- Повољна стопа пореза на добит у односу на остале земље -10%;
- Порез и доприноси на лична примања -52%;
- Слободан трансфер профита у иностранство, након испуњења законских обавеза према Републици;
- БиХ је потписница CEFTA споразума о слободној трговини са земљама Западног Балкана и Молдавијом;
- Национални третман страних улагача:

- Основати правно лице у потпуној својини страног улагача (страног и домаћег улагача);
- Улагати у постојеће предузеће;
- Улагати у банку или осигурање;
- Добити концесију за кориштење природних богастава, добара у општој употреби и обављање дјелатности од општег интереса за Републику.

- Приватизован банкарски сектор.

Предности улагања у Град Бијељина

- Индустријске зоне опремљене инфраструктуром, са повољним условима откупа парцела за brownfield инвестиције, посебне погодности предвиђене за изградњу погона за прераду или откуп пољопривредних производа;
- Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага;
- Ефикасна градска управа;
- Економски, културни и здравствени центар региона;
- Надлежност Регистарског суда у Бијељини;
- Рок за регистрацију 3-5 дана.

Подстицање оснивања малих и средњих предузећа

- Подстицај за оснивање предузећа - START-UP;
- Подстицај развоја постојећих и START-UP предузећа;
- Подстицај за увођење система квалитета;
- Подстицај за жене - предузетнике;
- Подстицај за повратнике - предузетнике;
- Подстицај за занатско-предузетничке радње.


Прилагођени подстицајни програми за сваку појединачну инвестицију засновани на:
- величини инвестиције,
- броју радних мјеста,
- вриједности радних мјеста,
- да ли је инвестиција из приоритетног или подсектора.

Примјер подстицаја:
- Плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду од 60 мјесеци без камате;
- 70% - 90% смањење накнада и такси за производне објекте.

ОЛАКШИЦЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ

Скупштина општине Бијељина је, на сједници одржаној 18. маја 2011. године донијела Одлуку о комуналној накнади.


Основ за обрачун комуналне накнаде је јединица изграђене корисне површине (m²) за стамбени, пословни и други простор.


Висина комуналне накнаде одређује се према јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног и другог простора, у зависности од зоне у којој се објекат налази  и степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и за један мјесец износи:

За пословне објекте:

I зона    0,19 КМ/m²
II зона    0,166 КМ/m²
III зона    0,142 КМ/m²
IV зона    0,095 КМ/m²
V зона    0,071 КМ/m²
VI зона    0,0355 КМ/m²


Комунална накнада за производне објекте и објекте од општег друштвеног значаја плаћа се у висини од 30% од накнаде у одређеној зони предвиђеној за пословне објекте.

Комунална накнада за помоћни простор у привреди плаћа се у висини од 30% од накнаде у одређеној зони предвиђеној за плаћање за пословне објекте.

Одлука о комуналној накнади (''Службени гласник општине Бијељина'' бр. 5/17)

 

ОЛАКШИЦЕ И ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Поред ослобађања плаћања комуналних такси утврђеним Законом о комуналним таксама (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 4/2012), поред ослобађања од плаћања комуналних такси утврђеним Законом о комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена у првој години од свог оснивања, самостални предузетници уколико први пут покрећу привредну или услужну дјелатност.
 
Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус старих заната.

Привредни субјекти који су лоцирани изван подручја града Бијељина плаћају комуналну таксу умањену за 30% од основице.

Градском занатско-предузетничком удружењу издваја се 1,5% од наплаћеног износа на име комуналних такси за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
До измјена и допуна Одлуке о комуналним таксама дошло је усљед иницијатава привредника, који послују на подручју града Бијељина, а након што су извршили анализу ефеката: Одјељење за привреду, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и Занатско предузетничко удружење у Бијељини, као иницијатор. Измјенама наведене Одлуке смањене су комуналне таксе за истицање пословног имена за привредна друштва и самосталне радње, а поред тога, од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се плаћања у првој години од свог оснивања, самостални предузетници уколико први пут покрећу привредну или услужну дјелатност. Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус старих заната.
Одлука о комуналним таксама (''Службени гласник општине Бијељина'', бр. 6/2012, Службени гласник Града Бијељина'', бр. 8/15 – пречишћен текст, 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 14/17).


ОЛАКШИЦЕ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и накнада за ренту, могу се плаћати у ратама, у току буџетске године уз исплату у цјелости, највише до 12 рата, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке за правна и физичка лица.
Изузетно, уколико је правно или физичко лице поднијело захтјев за плаћење накнаде у ратама, а до краја текуће буџетске године није преостало више од три мјесеца у којима би се плаћале рате, уговором се може  уредити плаћање накнаде највише до истека  девет мјесеци наредне буџетске године, под условом да правно или физичко лице у посљедењем кварталу текуће буџетске године уплати најмање 40 % обрачунате накнаде, уз претходно обезбјеђење банкарске гаранције на остатак дуга.
Накнада за легализацију бесправно изграђених објеката може се плаћати у ратама, истовјетно претходно описаном начину, уз обезбјеђење инструмената плаћања: гаранције банке за правна или физичка лица.
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (''Службени гласник Града Бијељина'', бр. 11/2014, 21/14 и 3/16).