Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Конкурс за финансирање научно-истраживачких радова у академској 2017/2018 години

16.03.2018
slika

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 14/06) и члана 29. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) Градоначелник Града Бијељине, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

 

УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрила наслов и одредило термин одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2017/2018. години.
Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2017/2018. години је да рад својом структуром и научним дометом може доприњети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило и одредило термин одбране  научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.
Кандидати за финансирање израде магистарског рада у тренутку конкурисања не могу бити старији од 34 године.
Кандидати за финасирање израде докторске тезе у тренутку конкурисања не могу бити старији од 38 години.
Изузетно од два претходна става, Градоначелник Града Бијељине на приједлог комисије за одабир научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у текућој академској години, може донијети одлуку о додјели средстава кандидатима који су старији од 34, односно 38 година, уколико се процијени да је магистарски рад, његов еквивалент или докторска теза од посебног значаја за развој локалне заједнице.
Предност приликом одобравања финансирања завршних научноистраживачких радова имаће кандидати који су запослени на факултету, научноистраживачком институту у саставу универзитета и кандидати запослени у институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, а који учествују у наставном и научноистраживачком раду у матичној установи.
Одлуку о одабиру завршних научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина, донијеће Градоначелник Града Бијељине, на приједлог Комисије за провођење поступка одабира научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељине у академској 2017/2018. години.

II  БРОЈ И ВРСТА ЗАВРШНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ

У академској 2017/2018. години финансираће се израда:
- 1 (једне) докторске тезе и
- 2 (два) магистарска рада или његова еквивалента
Финансираће се израда завршних научноистраживачких радова који својом структуром и научним дометом могу доприњети развоју и који су од значаја за  Град Бијељину.

Комплетар текст Конкурса на линку.