Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА И ПРОИЗВОДЊУ ЦРВЕНЕ ПАПРИКЕ

15.11.2017
slika

ПРОЈЕКАТ "ЈАЧАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И СУПСТИТУЦИЈУ УВОЗА У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ",

у оквиру пројекта „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“ финансираног од стране Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада – ИЛО, расписује

„ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА И ПРОИЗВОДЊУ ЦРВЕНЕ ПАПРИКЕ“

У оквиру пројекта „Јачање интегралне пољопривредне производње за смањење незапослености и супституцију увоза у прерађивачкој индустрији”, расписан је јавни позив за физичка лица са подручја Града Бијељина, за подршку у активностима подизања засада и производње црвене паприке. Општи циљ пројекта је давање доприноса смањењу незапослености на подручју Бијељине, те повећању конкурентности локалних пољопривредних произвођача. Водећи имплементатор пројекта је удружење Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ), а партнери су Град Бијељина, Завод за запошљавање РС - филијала Бијељина, “Сава Семберија д.о.о.”Бијељина, те Установа за образовање одраслих “Доситеј” из Бијељине.  
Између осталог, план је да се пројектом подржи 50 незапослених особа, власника или уживалаца права некомерцијалних пољопривредних газдинстава и обрадивог земљишта (2,5 дулума), да се обуче техникама узгоја, те снабдију неопходним репроматеријалима за производњу црвене паприке (cca 600 тона). С обзиром да се ради о дефицитарној сировини, пројектом је дефинисано да сав приход буде пласиран у домаћој прерађивачкој индустрији – предузећу „Сава Семберија“ д.о.о. Бијељина, по унапријед уговореној откупној цијени.
Корист за апликанте
Одабрани пољопривредни произвођачи ће током пројекта добити:
- сертификовану обуку о повртларству, са посебним акцентом на узгој црвене паприке и производњу расаде,
- квалитетан садни материјал црвене паприке,
- адекватна средства заштите од болести насада,
- осигурање насада од несреће
- ђубриво,
- суфинансиран систем за наводњавања.
- подршку консултаната пољопривредне струке у свим фазама узгоја црвене паприке,
- уговором обезбјеђен пласман паприке у предузећу Сава Семберија доо Бијељина.
Циљна популација
Предност ће имати тешко запошљиве особе као што су :
- жене,
- млади до 30 година,
- особе преко 50 година старости,
- особе са инвалидитетом,
- повратници
- националне мањине
- жртве насиља
Општи услови аплицирања
Право у аплицирању имају сва заинтересована лица која испуњавају сљедеће опште услове:
- Подносилац мора бити незапослена особа регистрована на Заводу за запошљавање РС - филијала Бијељина као активни тражилац посла
- Подносилац мора имати најмање 6 мјесеци регистровано некомерцијално пољопривредно газдинство, располагати са пољопривредним земљиштем (од минимално 2,5 дулума) или посједовати уговор о кориштењу земљишта за наредне 2 године.
- Подносилац пријаве мора имати пребивалиште и бавити се пољопривредном дјелатношћу на територији Града Бијељина, те мора имати претходно искуство у повртларској производњи;
- Парцела на којој ће се покренути производња црвене паприке мора имати приступ путу и стални извор чисте воде за наводњавање (чесма, бунар, чатрња, поток и сл.);
- Земљиште за производњу паприке треба испуњавати потребне агротехничке и агропедолошке услове (осунчано и одговарајућег квалитета, земљиште не смије бити мочварно и са депресијама у којима се задржава вода и сл.)
Напомена: Поред наведеног, пољопривредни произвођач прихвата обавезу да ће у другој половини имплементације пројекта (октобар –децембар 2018. године), своје некомерцијално газдинство пререгистровати у комерцијално (на најмање 12 мјесеци), с циљем да се након стицања статуса запосленог у том периоду, брише са евиденције Завода за запошљавање РС.
Начин објаве јавног позива, аплицирања и обавјештавања корисника
Јавни позив ће бити отворен 20 дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање Републике Српске-филијала Бијељина. Позив ће бити објављен и на службеним веб страницама Града Бијељине, Завода за запошљавање Републике Српске - филијала Бијељина, Центара цивилних иницијатива, те путем локалних медија. Пратећа документација Јавном позиву су „Смјернице за подношење пријаве на јавни позив“,  „Пријавни образац“ и „Изјава о сагласности“ – документи који се могу преузети на веб адресама http://www.zzzrs.net и http://www.cci.ba/. Додатно, комплетна пријавна документација може се и лично преузети у канцеларији Завода за запошљавање Републике Српске - филијала Бијељина, те канцеларији Центара цивилних иницијатива.
Заинтересована лица треба да попуњен Пријавни образац, уз пратећу документацију, шаљу поштом или лично доставе у просторије Завода за запошљавање Републике Српске - филијала Бијељина (адреса: Карађорђева бр. 15, 76300 Бијељина) или просторије Центара цивилних иницијатива (адреса: Гаврила Принципа 1А, 76300 Бијељина).
Рок за пријаву корисника је 21. новембар 2017. године до 15 сати.
Све пријаве које се достављају путем поште морају бити предане у затвореној коверти насловљене на Пројекат „Јачање интегралне пољопривредне производње за смањење незапослености и супституцију увоза у прерадивачкој индустрији”.  
За све додатне информације и појашњења током периода подношења пријава, подносиоци захтјева могу директно упутити питања, упите и захтјеве у писаној форми, на број факса +387 55 222 112 или мејл адресу [email protected]