Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини

07.12.2016
slika

На основу члана 8 Одлуке о заједничком улагању у изградњу започетог пословног објекта - центар за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, број:01-022-31/16 од 5. априла 2016. године и тачке II Рјешења, брoj 02-014-1-468/16 од 11.04.2016. године, Комисија за расписивање јавног позива и спровођење поступка избора наjповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини,  расписује:

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање  дјеце са посебним потребама у Бијељини

1.  Град Бијељина расписује јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора у сврху реализације пројекта заједничког улагања у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, у улици Потпоручника Смајића број 18, планираног спроведбеним документом просторног уређења, (Измјена дијела Регулационог плана „Болница и дом здравља“ („Службени гласник Општине Бијељина“, број: 31/09)), у првој стамбено-пословној зони града Бијељина, све из разлога обезбјеђења средстава за завршетак изградње започетог пословног објекта.

       Спратност започетог пословног објекта је подрум + приземље + четири спрата, у основи подрума крајњих димензија: 13,39 м х 30,14 м, у основи приземља: 13,22 (11.72) м х 30,22 м и у основама виших етажа (првог, другог, трећег и четвртог спрата) са конзолним истацима димензија: 15,35 (12,85) м х 32,35 м.

2. Град Бијељина улаже:

  • градско грађевинско земљиште означено као к.п. бр. 4319, звн. „ул. Браће Јакшића“, површине од 1.057 м2, уписано у Лист непокретности број: 781 КО Бијељина 2  и ЗК уложак бр. 758 КО Бијељина 2, као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1,
  • правоснажно рјешење Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина о грађевинској дозволи, у броју: 02/2-360-168/15 од 12. маја 2015.године,
  • ревидовани Главни пројекат за изградњу пословног објекта-Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама (четири свеске) израђеног од стране ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина под шифром: „ТД-23/12“ од октобра 2012.године,
  • доказе о плаћеној накнади  за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и
  • Меморандум разумијевања за изградњу и реконструкцију центра за дјецу ометену у развоју између Центра за социјални рад Бијељина, Међународне организације за миграције (IOM) и Града Бијељина од 05.08.2015.године, Уговор о грађењу између Међународне организације за миграције (IOM) из Сарајева и ДОО „Призма“ Бијељина од 21.09.2015.године и Споразум између Међународне организације за миграције (IOM) из Сарајева и ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина о пружању услуге грађевинског надзора за временски период од 24.09.2015.године до 29.02.2016.године.

3.  Простор спратности Подрум + Приземље + прва/друга/четврта етажа, одредиће се као својина Града  Бијељина, а простор или дио простора на трећој етажи, означен у ревидованом главном пројекту „Објекат Центра за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју у Бијељини“, израђен од стране  ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, под шифром: „ТД-23/12“ од октобра 2012. године, као Мултифункционални простор „А“ у цјелости,  канцеларија у мултифункционалном простору „Д“, десно од улаза, површине око 22 м2, као и комуникациони простор (степениште и лифт), а чија намјена је током извођења радова на објекту измијењена у просторију површине око 18 м2, одредиће се као својина најповољнијег понуђача – суинвеститора...


Цјелокупни документ јавног позива можете преузети на сљедећим линковима:

1. Јавни позив​ за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање  дјеце са посебним потребама у Бијељини 

2. Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, на основу Одлуке о заједничком улагању у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/16)