Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о радном времену за период од 23. децембра 2022. године до 15. јануара 2023. године


На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 20. децембра 2022. године,  д о н о с и
 
О Д Л У К У
о радном времену за период од
23. децембра 2022. године до 15. јануара 2023. године
 
Члан 1.
(1) У периоду од 23. децембра 2022. године до 15. јануара 2023. године сви угоститељски, занатско- редузетнички и трговински објекти на подручју града Бијељина могу радити 1 (један) сат дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 21/11, 11/14, 10/18 и 26/11).
 
Члан 2.
(1) Изузетак из претходног члана представља 01. јануар 2023. године када на подручју града Бијељина не раде занатско-предузетнички и трговински објекти, те 02. јануар и 09. јануар 2023. када на подручју града Бијељине могу да раде занатско - предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, најдуже до 12:00 часова.
           
Члан 3.
(1) За вријеме трајања републичких празника Нове Године (01. јануар 2023. године и 02. јануар 2023. године) и Дана Републике (09. јануара 2023. године), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужни су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом и за превоз путника.
(2) Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
(3) Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства.
 
Члан 4.
(1) Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
(2) За вријеме новогодишњих празника угоститељски објекти могу радити у неограниченом радном времену.
(3) Радно вријеме драгстора траје од 00,00 до 24,00 сата сваки дан.
(4) Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтјева процес рада.
 
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број: 02-014-1-3135/22                                                                 
Бијељина                                                                                                  
Датум, 20.12.2022. године      


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић