Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о допуни Одлуке о радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом


На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07) Градоначелник Града Бијељина,
д о н о с и
 
 
О Д Л У К У
о допуни Одлуке о радном времену за
Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом
 
 
Члан 1.
 
У члану 1. Одлуке о радном времену за Mеђународни празник рада и Дан побједе над фашизмом број: 02-014-1-895/21 од 27.4.2021. године иза текста "недјељу 02. маја 2021. године" додаје се текст "понедјељак 03. маја 2021. године".
 
 
Члан 2.
 
Остале одредбе наведене Одлуке остају неизмјењене.
 
 
Члан 3.
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број: 02-014-1-907/21                                                 
Бијељина                                                                                         
Датум: 28. април 2021. године     
                                  
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Љубиша Петровић