Званична интернет презентација
Град Бијељина

Радно вријеме за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом


На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07) Градоначелник Града Бијељина,
д о н о с и
 
О Д Л У К У
о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом
 
 
Члан 1.
У суботу 01. маја 2021. године, недјељу 02. маја 2021. године и недјељу 09. маја 2021. године (у даљем тексту: републички празници), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна јединица и предузећа за снадбјевање водом, електричном енергијом и за превоз путника.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства. 
 
Члан 2.
Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевањем основним животним артиклима и других потреба, за вријеме трајања републичких празника могу да раде објекти у трговинској и занатско – предузетничкој дјелатности најдуже до 11,00 часова.
 
Члан 3.
Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
Угоститељским објектима, драгсторима и приређивачима игара на срећу одобрава се обављање регистроване дјелатности у радном времену прописаном Наредбом о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији града Бијељина.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтијева процес рада.
 
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
 
Број: 02-014-1-895/21                                                             
Бијељина                                                                                         
Датум: 27. април 2021. године                                                  
 
                                                                                                                          
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Љубиша Петровић