Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина​На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на предлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
Н А Р Е Д Б У 
о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина

1. У Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 16.3.2020. године и број: 02-014-1-613/20 од 17.3.2020. године у тачки 1. додаје се нови став 8. који гласи:
 
„изузима се од забране из тачке 1. става 1. кућна достава хране за субјекте који су регистровани у Одјељењу за привреду за ту врсту дјелатности и уз максималне мјере контроле и појачаног надзора од стране контролних органа.“
 
2. У тачки 2. додаје се став 5. који гласи:
 
 „ - аутомеханичарске радње, вулканизери и аутопраонице да раде од 07,00 до 18,00 часова“.
 
3. У тачки 5. додаје се став 3. који гласи:
 
„ – задужује се Републичка управа за инспекцијске послове – Санитарна инспекција да спискове људи који су евидентирани на граничним прелазима и којима је рјешењем одређена изолација обавезно доставља Дому здравља Бијељина, МУП-у РС ПС Бијељина и Одјељењу Комуналне полиције.“
 
4. У тачки 6. додаје се став 2. који гласи:
 
„ - грађани који имају сазнања за лица која су прешла границу, а нису нигдје регистрована те случајеве требају пријавити МУП-у на број 122“.
 
5. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број:    02-014-1-623/20                                                  
Датум, 18. март 2020. године


Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Мићо Мићић