Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама Града Бијељина (SECAP)

SEAP - Акциони план о енергетској одрживости

slika

У оквиру глобалних активности УН су још 1992. године отпочеле са радом и дјеловањем на проблемима климатских промјена формирањем Оквирне УН конвенције за климатске промјене/United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Босна и Херцеговина је приступила и ратификовала ову Конвенцију 2000-те године.
У складу са упутствима из Оквирне УН конвенције о климатским промјенама (UNFCCC), чија је потписница и Босна и Херцеговина, у организацији UNDP-а БиХ и финансијских средстава GEF-а, изабран је стручни тим и 50 домаћих експерата, из 14 релевантних области, који су професионално и у складу са међународним стандардима израдили Први национални извјештај Босне и Херцеговине у складу са Оквирном конвенцијом Уједињених нација о климатским промјенама/ Initial National Communication of Bosnia and Herzegovina under the United Nations Framework Convention on Climate Change (INC). INC је завршен у октобру 2009. године, након чега је усвојен од стране Владе Републике Српске. Федерално министарство околиша и туризма, такође, је верификовало овај извјештај, а усвојен је и од стране Савјета министара БиХ. Обавеза сваке државе је да доставља своје националне извјештаје Секретаријату UNFCCC-a, а израдом, верификацијом и слањем INC-а, Босна и Херцеговина постаје равноправан учесник свјетског процеса договарања адаптације климатским промјенама и њиховог ублажавања. Уз закључак да су климатске промјене узроковане људским фактором и да се као такве могу ублажити или спријечити одговарајућим дјеловањем, на око 200 страница INC-а представљен је фактографски преглед климатских фактора, специфичне околности Босне и Херцеговине, дат је прорачун емисија стакленичких гасова, рањивост и адаптација климатским промјенама, као и процјена потенцијала за ублажавање промјена. Документ објашњава и остале релевантне околности, ограничења и недостатке, међународну сарадњу, и на крају даје основне препоруке и наредне кораке. Коришћењем података и препорука из INC-а стварају се реални услови за креирање дугорочне развојне политике земље и њене имплементације на макро и микро нивоу. У складу са смјерницама из овог извјештаја, Босна и Херцеговина би требала на заједничком и ентитетском нивоу, донијети одговарајући законски оквир, дугорочну развојну политику и створити предуслове за одрживи развој. Надлежна државна институција (Focal point) за израду овог извјештаја, који је од круцијалне важности за цијелу БиХ, било је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у чијој је надлежности и даља имплементација смјерница датих у овом документу и припреме за израду Другог националног извјештаја. Процес европске интеграције ће захтијевати серију законодавних и стратешких промјена у вези са усвајањем споразума и легислативе Европске уније.
Европска унија (ЕУ) води глобалну борбу против климатских промјена и успоставила је главне приоритете. Њени амбициозни циљеви су изражени у „ЕУ пакету за климатске промјене и обновљиву енергију“, који обавезује земље чланице да смање своју емисију CO2 за најмање 20%, до 2020. године. ЕУ је, донијевши одлуку 20:20:20, мотивисала европске градове да се, у оквиру „Споразума градоначелника европских градова“, активно укључе у реализацију постављених циљева.
У читавом овом периоду настоје се сузбити негативни трендови климатских промјена, у чему се као озбиљни узроци најчешће виде градови, односно урбане средине.
У Познању је крајем 2008. године, на редовној годишњој конференцији UNFCCC, констатовано да „градови производе 80% од свеукупне свјетске емисије гасова са ефектом стаклене баште“.
Потписници Споразума градоначелника допринијенили су овој стратегији својим формалним обавезивањем да ће ићи и даље од главног циља, путем имплементације њихових одрживих енергетских акционих планова.
Споразум градоначелника је споразум којим градови подржавају: Одлуку EC да имплементира и финансира структуру техничке и промотивне подршке, укључујући имлементацију оруђа за евалуацију и надзор, механизама којима ће се олакшати размјена знања између територија и оруђа којима ће се олакшати копирање и умножавање успјешних мјера, а све у оквиру њиховог буџета;
19
Улогу EC у преузимању координације ЕУ Конференције градоначелника за Европу са одрживом енергијом; Објављену намјеру EC да олакша размјену искустава између територијалних јединица учесница, затим да олакша обезбјеђивање примјера смјерница и мјерила за могућу имплементацију, те повезивање постојећих активности и мрежа које пружају подршку улози локалних власти у области заштите климе. Ови примјери мјерила требало би да постану саставни дио Споразума, да се нађу као одредбе у његовим анексима; Подршку EC којом се обезбјеђује признање и свијест јавности о великим и малим градовима, који учествују у Споразуму кориштењем лога Европа са одрживом енергијом и који раде на промоцији путем Комисијиних инструмената за комуникације; Снажну подршку Комитета регија Споразуму и његовим циљевима у представљању локалних и регионалних власти у ЕУ; Помоћ коју државе чланице, регије, провинције, градови ментори и друге институционалне структуре, које подржавају Споразум, пружају мањим општинама како би оне радиле у складу са условима изнесеним у Споразуму.
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 21.10.2010. донијела је ОДЛУКУ о усвајању Инцијативе Савеза градоначелника /The Covenant of Mayors Initiative о смањењу емисије CO2 до 2020. године, а којом се овлашћује начелник општине Бијељина да приступи процедури потписивања Споразума градоначелника са Европском комисијом.