Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Podsticaji

Podsticaji

Prednosti ulaganja u BiH

- Stabilnost valute;- Niska stopa inflacije;- Povoljan geografski položaj;- Značajni prirodni resursi;- Postojeći privredni kapaciteti;- Obrazovana, kvalifikovana i cjenovno konkurentna radna snaga;- Povoljna stopa poreza na dobit u odnosu na ostale zemlje -10%;- Porez i doprinosi na lična primanja -52%;- Slobodan transfer profita u inostranstvo, nakon ispunjenja zakonskih obaveza prema Republici;- BiH je potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Zapadnog Balkana i Moldavijom;- Nacionalni tretman stranih ulagača:

- Osnovati pravno lice u potpunoj svojini stranog ulagača (stranog i domaćeg ulagača);- Ulagati u postojeće preduzeće;- Ulagati u banku ili osiguranje;- Dobiti koncesiju za korištenje prirodnih bogastava, dobara u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od opšteg interesa za Republiku.

- Privatizovan bankarski sektor.

Prednosti ulaganja u Grad Bijeljina

- Industrijske zone opremljene infrastrukturom, sa povoljnim uslovima otkupa parcela za brownfield investicije, posebne pogodnosti predviđene za izgradnju pogona za preradu ili otkup poljoprivrednih proizvoda;- Obrazovana, kvalifikovana i cjenovno konkurentna radna snaga;- Efikasna gradska uprava;- Ekonomski, kulturni i zdravstveni centar regiona;- Nadležnost Registarskog suda u Bijeljini;- Rok za registraciju 3-5 dana.

Podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća

- Podsticaj za osnivanje preduzeća - START-UP;- Podsticaj razvoja postojećih i START-UP preduzeća;- Podsticaj za uvođenje sistema kvaliteta;- Podsticaj za žene - preduzetnike;- Podsticaj za povratnike - preduzetnike;- Podsticaj za zanatsko-preduzetničke radnje.

 

Prilagođeni podsticajni programi za svaku pojedinačnu investiciju zasnovani na:- veličini investicije,- broju radnih mjesta,- vrijednosti radnih mjesta,- da li je investicija iz prioritetnog ili podsektora.

Primjer podsticaja:- Plaćanje zemljišta u industrijskim zonama u periodu od 60 mjeseci bez kamate;- 70% - 90% smanjenje naknada i taksi za proizvodne objekte.

 

OLAKŠICE OD PLAĆANjA KOMUNALNE NAKNADE

Skupština opštine Bijeljina je, na sjednici održanoj 18. maja 2011. godine donijela Odluku o komunalnoj naknadi.

Osnov za obračun komunalne naknade je jedinica izgrađene korisne površine (m²) za stambeni, poslovni i drugi prostor.

Visina komunalne naknade određuje se prema jedinici izgrađene korisne površine stambenog, poslovnog i drugog prostora, u zavisnosti od zone u kojoj se objekat nalazi  i stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje i za jedan mjesec iznosi:

Za poslovne objekte:

I zona    0,19 KM/m²II zona    0,166 KM/m²III zona    0,142 KM/m²IV zona    0,095 KM/m²V zona    0,071 KM/m²VI zona    0,0355 KM/m²

Komunalna naknada za proizvodne objekte i objekte od opšteg društvenog značaja plaća se u visini od 30% od naknade u određenoj zoni predviđenoj za poslovne objekte.

Komunalna naknada za pomoćni prostor u privredi plaća se u visini od 30% od naknade u određenoj zoni predviđenoj za plaćanje za poslovne objekte.

Odluka o komunalnoj naknadi (''Službeni glasnik opštine Bijeljina'' br. 5/17)

 

OLAKŠICE I OSLOBAĐANjA OD PLAĆANjA KOMUNALNIH TAKSI

Pored oslobađanja plaćanja komunalnih taksi utvrđenim Zakonom o komunalnim taksama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 4/2012), pored oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi utvrđenim Zakonom o komunalnim taksama, oslobađaju se plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena u prvoj godini od svog osnivanja, samostalni preduzetnici ukoliko prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost. Od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, oslobađaju se preduzetnici u svojstvu samostalnog zanimanja koji su stekli status starih zanata.

Privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju komunalnu taksu umanjenu za 30% od osnovice.

Gradskom zanatsko-preduzetničkom udruženju izdvaja se 1,5% od naplaćenog iznosa na ime komunalnih taksi za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.Do izmjena i dopuna Odluke o komunalnim taksama došlo je usljed inicijatava privrednika, koji posluju na području grada Bijeljina, a nakon što su izvršili analizu efekata: Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za prostorno uređenje, Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine i Zanatsko preduzetničko udruženje u Bijeljini, kao inicijator. Izmjenama navedene Odluke smanjene su komunalne takse za isticanje poslovnog imena za privredna društva i samostalne radnje, a pored toga, od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, oslobađaju se plaćanja u prvoj godini od svog osnivanja, samostalni preduzetnici ukoliko prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost. Od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, oslobađaju se preduzetnici u svojstvu samostalnog zanimanja koji su stekli status starih zanata.Odluka o komunalnim taksama (''Službeni glasnik opštine Bijeljina'', br. 6/2012, Službeni glasnik Grada Bijeljina'', br. 8/15 – prečišćen tekst, 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 14/17).

OLAKŠICE OD PLAĆANjA NAKNADE ZA UREĐENjE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTANaknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za rentu, mogu se plaćati u ratama, u toku budžetske godine uz isplatu u cjelosti, najviše do 12 rata, uz prethodno obezbjeđenje instrumenata plaćanja: garancija banke za pravna i fizička lica.Izuzetno, ukoliko je pravno ili fizičko lice podnijelo zahtjev za plaćenje naknade u ratama, a do kraja tekuće budžetske godine nije preostalo više od tri mjeseca u kojima bi se plaćale rate, ugovorom se može  urediti plaćanje naknade najviše do isteka  devet mjeseci naredne budžetske godine, pod uslovom da pravno ili fizičko lice u posljedenjem kvartalu tekuće budžetske godine uplati najmanje 40 % obračunate naknade, uz prethodno obezbjeđenje bankarske garancije na ostatak duga.Naknada za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata može se plaćati u ratama, istovjetno prethodno opisanom načinu, uz obezbjeđenje instrumenata plaćanja: garancije banke za pravna ili fizička lica.Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', br. 11/2014, 21/14 i 3/16).