Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом

04.07.2018
slika

На основу члана 2. Одлуке о провођењу поступка давања у закуп пословног простора у власништву Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број 8/10), Градоначелник Града Бијељина расписује

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом

1. Јавним оглашавањем по систему јавног надметања – лицитације врши се давање у закуп пословног простора који је власништво  Града Бијељина са дијелом 1/1.
2. Предмет закупа је пословни простор који се налази у: -Улици Филипа Вишњића бб, објекат МЗ „Филип Вишњић“, пословни  простор површине 73 м².
 3. Јавно надметање-лицитација ће се одржати дана, 20.07.2018. године, у Великој сали Градске управе Града Бијељина, у улици Карађорђева бб, са почетком у 12,00 часова.
4. Почетна висина закупнине са ПДВ-ом, за пословни простор који је предмет јавног надметања- лицитације, износи: 6,00 КМ/м², односно 438,00 КМ (кауција износи 525,60 КМ).
5. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, на период од 2 (двије) године, уз могућност продужења закупног рока.
6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која немају  неизмирених дуговања према Граду Бијељина, која се односе на комуналне таксе, комуналне накнаде, накнаде по основу права грађења и закупа за пословне просторе.
7. Уколико најповољнији понуђач буде физичко лице, биће дужан је да у року од 60 дана од потписања Уговора, достави доказ о регистрацији дјелатности коју ће обављати у излицитираном пословном простору.
8. За учешће у поступку јавног надметања-лицитацији учесници су дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне једногодишње закупнине коју је учесник дужан уплатити на благајни Градске управе Града Бијељина. Доказ о извршеној уплати кауције, овјерен извод из судског регистра за правна лица и пуномоћ уколико је законски заступник учесника по овлаштењу, учесници ће доставити  комисији за провођење поступка јавног надметања-лицитације, на дан одржавања лицитације.
9. Заинтересовани учесници јавног надметања могу извршити увид у документацију о предметном пословном простору и добити потребне информације на телефон број 055/233-183 или у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија 60).
10. Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Независне новине“, „Семберским новинама“ и на огласној табли закуподавца.

Број: 02-014-1-1037/2018
Датум, 04.07.2018. године

ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                    
Мићо Мићић