Документи

Новости

Одлука о радном времену за Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

25.04.2018
slika

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана  24. априла 2018. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

I
У уторак 01. маја 2018. године, сриједу 02. маја 2018. године и сриједу 09. маја 2018. године (у даљем тексту: републички празници), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снадбјевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезни да утврђују повећан обим рада и дежурства.  

II
Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевањем основним животним артиклима и других потреба, у уторак 01. маја 2018. године могу да раде само продавнице са прехрамбеном робом, месаре и рибаре најдуже до 12:00 часова, а у сриједу 02. маја 2018. године и сриједу 09. маја 2018. године, могу да раде привредна друштва и предузетници, као и продајна мјеста АД „Лутрија Републике Српске“ Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 15,00 часова.

III
Апотеке, продавнице погребне опреме, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 

Број: 02-014-1-647/18                                                   Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина                                                                                       
Датум, 24. април 2018. године                                               Мићо Мићић