Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за град

13.02.2018
slika

На основу члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17) и члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 22/14), Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
                                                        
I

Расписује се јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину  у складу са чланом 3. Одлуке о критеријуму и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                                        

II
       
Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а на основу ранг - листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.

III

Удружења грађана која већ имају статус удружења грађана од општег интереса за Град Бијељину, не морају поново конкурисати, већ тај статус задржавају до испуњења услова прописаних чланом 12. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 22/14)

IV

Организације и удружења подносе пријаве на јавни оглас на обрасцу који расписује Комисија за спровођење јавног конкурса.
 
Уз пријаву се прилаже:
1.    Доказ о регистрацији удружења, (Овјерена копија)
2.    Статут Удружења, (Копија)
3.    Индентификациони број (ЈИБ), ( Овјерена копија)
4.    Број регистрованих и активних чланова удружења, (Овјерена изјава одговорног лица)
5.    Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресусра за остваривање циљева удружења, утврђених Статутом или другима актом удружења, (Оргинал)
6.    Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења за текућу годину, (Оргинал)
7.    Извештај о раду за предходну годину, са финансијским извештајем, усвојен од стране надлежног органа удружења, ( Оргинал)
8.    Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкуришу за проглашење удружења од општег интереса за Град, (Оргинал)
9.    Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (Оргинал)
10.    Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења, (Оргинал)
11.    Остала документација

Удружења која не доставе горе наведене доказе немају право учешћа у конкуренцији за проглашење удружења од општег интереса за Град.


V

Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, канцеларија број: 17, или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина.

Текст Јавног позива на линку.
Образац пријаве на Јавни конкурс на линку.