Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“

12.02.2018
slika

На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12),  члана 2. тачка II. Прва фаза уређења земљишта, под Б. Лицитациони поступак, Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „АТЦ“ („Службени гласник општине Бијељина“,бр.02/10), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-105/17 од 30. октобра 2017.године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/17),  као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног комкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16),   о б ј а в љ у ј е    с е


Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“


1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења,  означено као:

кп.бр. 728/124       звн.“Ковиљуше“              њива 5.класе         површине       3.168м2,

уписаног у Лист непокретности-препис број: 2223 к.о. Бијељина Село и у зк.ул.бр. 1291  к.о. Бијељина Село као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1  

У складу са спроведбеним документом просторног уређења, регулационим  планом „Индустријска зона 3“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 05/15), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном  комуналном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.
2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 03.03.2018.године, у згради  Скупштине Града Бијељина (Велика сала)   са почетком у  10,00 часова.
3. Почетна продајна цијена за земљиште означено као кп.бр. 728/124 к.о. Бијељина Село износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесетконвертибилнихмарака)
За учешће  у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.
Кауција за  предметно грађевинско земљиште износи 6.336,00 КМ (словима: шестхиљадатристатридесетшестконвертибилних марака)
4. Право учешћа на јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе једа од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.
5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 08.00 до 16.00 часова.

Текст комплетног Огласа на линку.