Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

O Г Л А С o продаји непокретности означене као кп. 228, к.о. Амајлијe

29.12.2017
slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени глnасник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности означене као к.п. 228, к.о. Амајалије („Службени гласник града Бијељина„ број: 25/17 и 27/17) и Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно oптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 30/16) о б ј а в љ у  ј е  се

O Г Л А С o продаји непокретности означене као кп. 228, к.о. Амајлијe

1. Град  Бијељина продаје  непокретности у својини, означене као:
- к.п. број 228 зв. „Мераја“, по култури пашњак 1.класе, површине 813 м2, уписана у лист непокретности број 421 к.о. Амајлије, у којем је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.п. број 228 зв. „мераја“, по култури пашњак 1.класе, површине 813 м2, уписана у зк.ул. број 95 к.о. Амајлије, у којем је Општина Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1.
Купац напријед наведене некретнине је сагласан да се изврши  забиљежба терета-право служности пролаза (пјешице и колима) преко парцеле означене као к.п. 228 к.о. Амајлије у корист парцеле к.п.  223 к.о. Амајлије и то у источном дијелу к.п. 228 уз границу са к.п. 227/1 и 223 к.о. Амајлије и то од локалног пута Бијељина-Амајлије, означен као к.п. 832 у правцу сјевера у дужини од 14 м и ширини од 5 м и  у корист к.п. 229/2 и то у западном дијелу парцеле уз границу са к.п. 229/2 и од тромеђе к.п. 229/2, 228 и 832 у правцу истока у дужини од 17 м и ширини од 5 м.
2. Продаја  непокретности-грађевинског  земљишта  извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати  дана 13.01.2018. године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала)  са  почетком  у 9,00  часова.
3. Почетна продајна цијена  непокретности  за к.п. 228 к.о. Амајлије износи 8.943,00 КМ.
4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај  износ не може бити мањи од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 228 износи 1.000,00 КМ.
Уплату  извршити  на јединствен  рачун трезора  Града  Бијељина број 555-001-00777777-70 прије  почетка  лицитације, а  доказ о  извршеној  уплати  поднијети  Комисији.
5. Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији)имају сва правна и физичка лица.

Tекст комплетног огласа је на сљедећем линку.