Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

О Г Л А С о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“

15.11.2017
slika

На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12),  члана 2. тачка II. Прва фаза уређења земљишта, под Б. Лицитациони поступак, Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „АТЦ“ („Службени гласник општине Бијељина“,бр.02/10), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-105/17 од 30. октобра 2017.године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/17),  као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног комкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16),   о б ј а в љ у ј е    с е

О Г Л А С о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“

1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења, означено као:
- кп.бр. 728/124 звн.“Ковиљуше“ њива 5.класе површине 3.168м2, уписаног у Лист непокретности-препис број: 2223/17 к.о. Бијељина Село и у зк.ул.бр. 1291  к.о. Бијељина Село као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1
У складу са спроведбеним документом просторног уређења, регулационим  планом „Индустријска зона 3“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 05/15), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони). Земљиште је опремљено основном  комуналном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.
2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 26.11.2017.године, у згради  Скупштине Града Бијељина (Велика сала)   са почетком у  12.00 часова.
3. Почетна продајна цијена за земљиште означено као кп.бр. 728/124 к.о. Бијељина Село износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесетконвертибилнихмарака)
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.
Кауција за предметно грађевинско земљиште износи 6.336,00 КМ (словима: шестхиљадатристатридесетшестконвертибилних марака)
4. Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе једа од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.
5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 08.00 до 16.00 часова.
6. Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити једнократно, с тим да се купопродаjна цијена умањује за  10%. Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед. Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у мјесецу, за текући мјесец. Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до исплате рате. Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене из Уговора. Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  непокретности.
7. Купац је у обавези да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта. Уколико купац у крајњем року од двије године не испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је започета градња објекта.
8. Накнаде за прикључења  на  изграђену комуналну инфраструктуру извршиће се према мјерилима и условима надлежних комуналних јавних предузећа, и исте сноси купац.
9. Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.
10. Овај Оглас објавиће се  у локалном листу  „Семберске новине“, дневном листу „ОСЛОБОЂЕЊЕ“, на огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.

Број: 02-014-1-1838/17
Датум: 08.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић