Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

О Г Л А С о продаји непокретности означене као кп. 788, к.о. Дворови

15.11.2017
slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) ,Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. 788, к.о. Дворови , број 01-022-103/17 од 30. октобра 2017. године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/17) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се

О Г Л А С  о продаји непокретности означене као  кп. 788, к.о. Дворови

1. Град Бијељина продаје непокретности у својини, означене као:
- к.п. број 788, зв. „Пашњачић“, по култури шума 3.класе, површине 384 м2, уписана у лист непокретности број 175 к.о. Дворови, у којем је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.п. број 788 зв. „Пашњачић“, по култури шума 3.класе, површине 384 м2, уписана у зк.ул. број 292 к.о. Дворови, у којем је Општина Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1.
2. Продаја  непокретности-грађевинског  земљишта  извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати дана 25.11.2017 .године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала) са почетком у 11 часова.
3. Почетна продајна цијена непокретности за к.п. 788 износи 1.920,00 КМ.
4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај износ не може бити мањи  од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 788 износи 1.000,00 КМ
Уплату извршити на јединствен рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитације, а  доказ о извршеној уплати поднијети Комисији
5. Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији)имају сва правна и физичка лица. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош..) као и пуномоћ лица које их опуномоћује да у његово име учествују у поступку.
Правна  лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица као и овлаштење лица које их представља.
6. Заинтересована лица могу извршити увид у стање непокретности и документацију о непокретности  која се продаје и добити тражене информације у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, сваког радног дана од 08,00 до 16,00 часова.
7. Са учесником лицитације који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
8. Ако  учесник  лицитације  чија је понуда  утврђена  као најповољнија одустане  од  закључења  уговора, губи  право  на  повраћај  кауције.
9. Продајну цијену наведене  непокретности  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора.
10. Предаја непокретности у посјед извршиће се у року од 8(осам) дана након исплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник .
11. Трошкове израде нотарске исправе - Уговора као и трошкове првођења истог сноси купац.
12. Поступак лицитације непокретности у својини града  Бијељина  спровешће  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  општине  Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16).
13. Оглас за продају непокретности из тачке 1. објавиће се у листу „ОСЛОБОЂЕЊЕ'',  на огласној табли Градске управе  града  Бијељина и  веб сајту   града  Бијељина.  

Број:02-014-1-1837/2017
Датум, 08.11.2017. године

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Мићо  Мићић